Základní škola a mateřská škola Olešná,

okres Pelhřimov

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ

Č.j.:   

Účinnost od:                  1.9.2022

Spisový znak:    

Skartační znak a lhůta:     S  5

 

 

Úvodní ustanovení

 

Na základě ustanovení § 123 odst. 4  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. a její novely vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka Základní školy a mateřské školy v Olešné, okres Pelhřimov (dále jen mateřská škola) ve směrnici podmínky a výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“) na období školního roku 2022/2023.

 

Základní částka úplaty

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2022/2023, tj. od 1. září 2022 do 31. srpna 2023.                                                        

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

 

            Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí  se  poskytuje  bezúplatně , to platí i pro děti s odkladem.

dovrší 6 let věku.)  Bezplatné vzdělávání mají i děti se zdravotním postižením.

 

 

Osvobození od úplaty

 

Na základě zákona č. 347/2010 Sb., článek VIII – přechodná ustanovení, nebudou moci rodiče sociálně znevýhodněných dětí uplatnit osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání.

 

 

Stanovení úplaty v případě omezení nebo přerušení provozu

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude  omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 příslušné vyhlášky po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanovila ředitelka školy výši úplaty  na 30,- Kč na jeden den.

 

 

Způsob a podmínky úhrady úplaty

  1. Plátci úplaty jsou zákonní zástupci dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku.
  2. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce. Úplata se zpětně nevrací.
  3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, v odůvodněných případech lze platbu provádět i v hotovosti.
  4. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí ředitelky MŠ o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném  termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, § 35, odst. d).

 

Účinnost dokumentu

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání nabývá účinnosti dne 1.9.2022. Ruší se předcházející Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole ze dne 1.9.2021.

 

 

                                                                                  …………………………………..

                                                                                              Mgr.Jiří Kopkan

                                                                                                  ředitel školy

 

V Olešné dne 31.8.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode