Anglický jazyk

26.08.2013 16:53

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 2.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Umí správně vyslovovat jednoduchá slovíčka, zpívá jednoduché písničky

Slovní zásoba a výslovnost, základní pravidla výslovnosti, jednoduché písničky a říkanky

Hudební výchova

Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

Umí pozdravit, představit se, poděkovat

Rozvoj řečových dovedností, základní pravidla komunikace – pozdravy, seznámení, poděkování, základní pokyny

Prvouka, sociální rozvoj

 

Zná slovíčka z uvedených tematických okruhů, umí je vyhledat v obrázkovém slovníku, seznamuje se s psanou podobou slov

Texty z tematických okruhů: rodina, zvířátka, hračky, barvy, číslice do deseti, domov, škola, jídlo, oblečení, části obličeje

Prvouka, osobnostní rozvoj, matematika

 

Umí sestavit krátkou odpověď na jednoduchou otázku, umí vytvořit jednoduchou oznamovací větu, splní jednoduchý rozkaz

Tvar slovesa „být“ a „mít“, základní otázky a odpovědi, krátké oznamovací věty, rozkazovací způsob (jednoduché příkazy), předložky „v ,na, pod“, odpovědi na jednoduché otázky „kolik?“, „umíš?“ „vidíš?“, vyjádření pocitu „mám/nemám rád“, přivlastňovací zájmena „můj, tvůj“

Český jazyk, druhy vět

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu krátkých slov

Rozumí informacím z obrazových dat, rozumí jednoduchým příběhům v angličtině (podle obrázkové osnovy), používá obrázkový slovník, zná fonetickou a psanou podobu základních slov

Pochopení významu krátkého příběhu a sledování textu pomocí obrázků, poslech jednoduchých písní a říkadel, obrázkový slovník

Český jazyk (obrázková osnova), hudební výchova, osobnostní rozvoj

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode