Anglický jazyk

26.08.2013 17:01

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 3.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

- vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby

 

- umí vyslovovat a číst správně jednoduché věty z probraných tématických okruhů

- zná základní pravidla výslovnosti, názvy hlásek abecedy

- recituje a zpívá

 

- abeceda a její hláskování

- texty z tematických okruhů: rodina, škola, jídlo

- říkanky, básničky, písničky

 

 

prvouka

osobnostní rozvoj

 

- rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

 

- adekvátně reaguje na pokyn a jednoduchý souvislý projev vyučujícího

 

- texty z tematických okruhů: v obchodě, hračky – jednoduchý popis, barvy, čísla 0 - 10

 

- dramatizace, poslech, hraní rolí

osobnostní rozvoj, sociální rozvoj

- výukové programy např. Terasoft

-člověk a jeho svět – finanční gramotnost

 

- rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

 

 

- umí rozlišit a napsat jednotlivá slova

 

 

- zájmena osobní, přivlastňovací (1. a 2. osoba)

- sloveso být, mít v přítomném čase plné a stažené tvary, tvorba jednoduchých vět

- texty z tematických okruhů: barvy, čísla do 20, byt, zvířátka, části těla,

 

- český jazyk slovní druhy, druhy vět

 

 

- pochopí obsah a smysl jednoduché pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění

 

- dovede vést rozhovor

- reaguje na pokyny v angličtině

 

- oslovení, pozdrav, zdvořilostní fráze, představení se, poděkování

- tvoření otázek se slovesem být, mít v přítomném čase

-jednoduchý popis osob

 

- dramatizace

- sociální rozvoj

- používá abecední slovník učebnice

- zná a používá zásady vyhledávání ve slovníku

- zná fonetickou a psanou podobu  slov

- texty z tematických okruhů:sport, na hřišti

-protiklady

- obrázkový slovník

 

- výtvarná výchova – obrázkový slovník, vybarvování

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode