Anglický jazyk

26.08.2013 17:12

Předmět: Anglický jazyk

Ročník:4.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

- čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

 

- umí vyslovovat a číst správně jednoduché věty z probraných tématických okruhů

- recituje a zpívá

 

- představování se, jednoduché pokyny, odpověď na otázku: „Co je to?“, neurčitý člen

- říkanky, básničky, písničky

- hláskování

 

osobnostní rozvoj

 

- rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

 

- adekvátně reaguje na pokyn a jednoduchý souvislý projev vyučujícího

 

-protiklady, hláskování slov, množné číslo podstatných jmen,

-rozhovory

-předložky

-odpovědi na otázky

-tematické okruhy: zvířátka, číslovky do 100, ve městě, příroda

 

 

dramatizace, poslech, hraní rolí

osobnostní rozvoj

sociální rozvoj

vlastivěda (finanční gramotnost)

 

- rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

 

 

- umí rozlišit a napsat jednotlivá slova

 

 

- zájmena osobní, přivlastňovací

-sloveso být, mít v přítomném čase plné a stažené tvary, tvorba jednoduchých kladných a záporných vět

-texty z tematických okruhů: jídlo a nápoje, dny v týdnu, Vánoce,

 

ČJ - slovní druhy, druhy vět

 

mediální výchova

 

- pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace dvou osob

 

- dovede vést rozhovor

 

- oslovení, pozdrav, zdvořilostní fráze

- tvoření otázek se slovesem být, mít v přítomném čase

-tematické okruhy: názvy měsíců, škola (britské školství), části těla, rodina, domov, části dne, Velikonoce

-práce se slovníkem

 

dramatizace

sociální rozvoj

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode