Anglický jazyk

26.08.2013 17:22

Předmět: Anglický jazyk

Ročník:5.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

- čte nahlas a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci

 

- umí vyslovovat a číst správně jednoduché věty z probraných tématických okruhů

- recituje a zpívá

 

-tematické okruhy: rodina, počasí, roční období, volný čas,

-přítomný čas prostý

-hodiny – určování času

- říkanky, básničky, písničky

- hláskování

 

osobnostní rozvoj

přírodověda

 

- rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

- obměňuje krátké texty se zachováním smyslu

 

- adekvátně reaguje na pokyn a jednoduchý souvislý projev vyučujícího

 

- tematické okruhy: naše město, domov (dům – byt), můj pokoj, oblečení, nakupování

- zeměpisné údaje o zemích

-pomocné sloveso „do“

-předložky

 

dramatizace, poslech, hraní rolí

osobnostní rozvoj

sociální rozvoj

přírodověda

vlastivěda (finanční gramotnost)

 

- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace

- vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku

- sestaví gramaticky a formálně  správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formuláře

 

 

- umí rozlišit, vyslovit a napsat jednotlivá slova

 

 

-tematické okruhy: svátky (Vánoce, Velikonoce), jídlo, domácí zvířata

- ukazovací zájmena

- upevňování sloves být, mít v přítomném čase plné a stažené tvary, tvorba jednoduchých kladných a záporných vět

- čísla do 1000

- dopisování

- -řadové číslovky

 

 

 

 mediální výchova

multikulturní výchova

 

- pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace dvou osob

- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci

 

- dovede vést rozhovor

 

-přítomný čas průběhový

-použití slovesa „muset“

 

dramatizace

sociální rozvoj

komunikace

-  používá abecední slovník učebnice

- používá dvojjazyčný slovník

- zná a používá zásady vyhledávání  ve slovníku

-  zná fonetickou a psanou podobu  slov

- práce se slovníkem

-čtení souvislých textů (pohádky)

 

český jazyk

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode