AUTOEVALUACE - Oblasti autoevaluace, jejich cíle a kritéria

26.08.2013 16:07

Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov

AUTOEVALUACE

Oblasti autoevaluace, jejich cíle a kritéria

Oblast

kritérium

indikátor

nástroje

čas

Individualizace

 • škola uznává rozdíly v tempu, myšlení, sociálních dovednostech a kulturních vlivech u jednotlivých žáků
 • učitel podporuje růst každého dítěte s ohledem na jeho vývojovou úroveň
 • škola s úctou, ohledem a rovnoprávně jedná s dětmi různých ras, etnického původu, kultur a socioekonomické úrovně
 • pozorování (hospitace)

 

 

 

 • průběžně

 

 

 

 • škola uznává individuální potřeby dětí a vychází jim vstříc vytvářením a uzpůsobením vzdělávacích zkušeností
 • na základě spolupráce s poradenským zařízením vytváří škola IVP pro integrované a všichni učitelé je respektují a řídí se jimi
 • dětem s SVPÚ škola nabízí individuální a skupinovou reedukační péči
 • učitel respektuje individuální učební styly jednotlivých žáků a přizpůsobuje jim styl výuky
 • IVP, zprávy z kontroly poradenských zařízení

 

 

 • dokumentace reedukační péče (třídní knihy)
 • pozorování (hospitace)
 • 1x ročně

 

 

 

 • průběžně

 

 

 • průběžně
 • učitel v hodnocení pracuje s individuálním vývojem a pokrokem jednotlivých žáků
 • škola vytváří pro jednotlivé žáky žákovská portfolia
 • sebehodnocení v žákovském portfoliu
 • žákovské portfolio
 • průběžně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblast

kritérium

indikátor

nástroje

čas

Klima školy

 • pedagogičtí pracovníci jdou dětem příkladem vzájemným respektem, spoluprací a komunikací
 • při společné práci ve větší skupině žáků se vzájemně respektují a spolupracují
 • pozorování
 • průběžně
 • žák má prostor ke komunikaci s pedagogickými pracovníky i mimo vyučování
 • učitel je po vyučování v prostorách školy dětem k dispozici ke vzájemné komunikaci

 

 

 

 • průběžně
 • žáci školy se vzájemně respektují a bez ohledu na věk spolu komunikují a spolupracují
 • všechny děti společně tráví dobu mimo vyučování ve školní družině, často i společné přestávky

 

 • pozorování

 

 

 

 • průběžně

 

 

 

 • výzdobu školy a názorné pomůcky si děti mnohdy  vytvářejí samy
 • třídy a společné prostory jsou uzpůsobeny k vystavování žákovských prací
 • výzdoba školy žákovskými pracemi je pravidelně obměňována
 • nástěnné obrazy a mapy ve vyšších ročnících a předmětech si žáci často vytvářejí samy a využívají jich jako názorných pomůcek
 • pozorování

 

 

 • pozorování

 

 

 • pozorování

 

 • průběžně

 

 

 • průběžně

 

 

 • průběžně

 

 • žáci i pracovníci školy si váží společného majetku
 • pokud je majetek a zařízení  školy poškozeno,  úmyslné škody jsou viníkem hrazeny
 • evidence

 

 

 • 1x ročně

 

 

 

 

                 

Oblast

kritérium

indikátor

nástroje

čas

Materiální podmínky

 • žáci a učitelé v maximální míře využívají didaktickou techniku a pomůcky, které jsou ve škole k dispozici
 • PC se běžně využívají ve všech vyučovacích předmětech
 • škola doplňuje knihy do školní knihovny dle požadavků jednotlivých vyučujících dle finančních možností
 • učitelé pravidelně využívají ve vyučování moderní prezentační techniku
 • učitelé a žáci využívají k práci digitální fotoaparát, videorekordér, DVD přehrávač, televizor a CD přehrávač, interaktivní tabule

 

 

 

 • záznam v seznamu knih knihovny

 

 

 • třídní kniha

 

 • třídní kniha, dokumentace akcí
 •  

 

 

 • průběžně

 

 

 

 

 • průběžně

 

 

 • průběžně

 

 • škola zajistí učitelům materiální podmínky pro realizaci žákovských projektů
 • učitelé mají k dispozici balicí papíry, popisovače, lepidla, nůžky, kopírovací stroj, papíry a další potřebný materiál
 • pravidelná kontrola zásob (viz. faktura)
 • průběžně
 • škola poskytuje žákům základní vybavení učebnicemi,
 • sešity a výtvarný materiál nakupuje škola – hradí rodiče
 • žáci na začátku školního roku dostanou sešity do všech vyučovacích předmětů
 • žáci mají zdarma k dispozici pracovní sešity, pokud nahrazují učebnici (1. a 2. ročník – matematika)
 • výdej (viz. faktura)
 • 1x ročně

 

 • škola má zajištěny odpovídající prostorové podmínky v chodu školy
 • dvě učebny, místnost na cvičení a místnost pro ŠD v budově MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Oblast

kritérium

indikátor

nástroje

čas

Metody a formy práce

 • učitel zavádí moderní metody a formy vyučování
 • všichni vyučující učí podle ŠVP a zařazují prvky alternativních směrů učení Montessori a Tvořivé školy
 • pozorování (hospitace)

 

 

 

 • dle plánu hospitací

 

 

 

 • žáci jsou stylem výuky vedeni ke vzájemné spolupráci
 • běžnou formou výuky v jednotlivých předmětech je práce ve skupinách
 • metoda projektového vyučování je zařazena do výuky 2 – 3 krát ročně
 • žáci spolupracují na projektech ve věkově smíšených skupinách
 • průběžně (hospitace)

 

 

 • prezentace

 

 • prezentace, dokumentace

 

 • 2x ročně

 

 

 

 • 2x-3x ročně

 

 • 2-3x ročně

 

 

 

 • učitelé vytvářejí příležitosti k neformálnímu učení
 • po vzájemné třídní domluvě se děti ve svých kmenových třídách starají o úklid, květiny,  třídní knihu, zavírání oken apod..

 

 • týdně

 

 

 

 • učitel využívá různé formy hodnocení dle předem stanovených kritérií
 • každý žák je 1x měsíčně hodnocen slovně
 • úspěšnost písemných testů a měřitelných žákovských prací je v průběhu školního roku  hodnocena procentuálně i známkou
 • žákovské portfolio

 

 • 1x měsíčně

 

 • 4x ročně

 

 

 

 

 

 

 

                       

Oblast

kritérium

indikátor

nástroje

čas

Pedagogičtí pracovníci školy

 • pedagogičtí pracovníci se vzájemně respektují a tím vytvářejí pozitivní klima školy
 • pracovníci školy se účastní kolektivních vzdělávacích akcí
 • učitelé vzájemně spolupracují na jednotlivých projektech a integrované výuce
 • učitelé se neformálně scházejí ve svém volném čase minimálně 2x ročně a utužují tak přátelské vztahy v kolektivu
 • učitelé se minimálně 1x ročně vzájemně navštěvují ve vyučovacích hodinách
 • prezenční listina

 

 • třídní kniha, hospitace, dokumentace
 • fotodokumentace

 

 

 

 • zápis v třídní knize
 • minimálně 4x ročně
 • průběžně

 

 

 • 1x ročně

 

 

 

 • 1x ročně

 

 • všichni pedagogičtí pracovníci školy vytvářejí pozitivní obraz školy, podílejí se na jejím rozvoji a směřování
 • pedagogičtí pracovníci jsou průběžně seznamování s plány vedení školy a mají prostor se k nim vyjádřit
 • vedení školy podporuje inovativní přístupy ke vzdělávání i mimoškolnímu životu školy
 • učitelé jsou ke škole loajální
 • zápisy z porad

 

 

 

 • kritéria hodnocení učitelů

 

 

 • pozorování
 • 4x ročně

 

 

 

 • 1x ročně

 

 

 

 • průběžně
 • učitelé zlepšují kvalitu své práce dalším vzděláváním
 • vedení školy podporuje DVPP a zavádění poznatků z nich do života školy
 • každý učitel školy se účastní dalšího vzdělávání minimálně 4x ročně
 • kritéria hodnocení učitelů

 

 • potvrzení účasti na vzdělávání
 • 1x ročně

 

 

 • 1x ročně

 

 • vedení školy pravidelnou kontrolní činností směřuje ke zlepšování kvality výukového procesu
 • ředitelka školy minimálně 2x ročně provede hospitaci jednotlivých učitelů dle předem stanovených kritérií a v následné konzultaci si stanoví další cíle v práci pedagogů
 • ředitel školy zveřejní na začátku pololetí plán hospitací
 • učitelé dle svých potřeb zvou členy vedení školy minimálně 1x ročně na hospitaci
 • zápisy z hospitací a následných konzultací

 

 

 

 

 • plán hospitací

 

 • zápisy z hospitací
 • 1x ročně

 

 

 

 

 

 

 • 2x ročně

 

 • vedení školy zajišťuje směřování školy v souladu s moderními poznatky v oblasti školství a zajišťuje bezproblémový chod školy
 • vedení školy ve spolupráci s Radou školy a zřizovatelem udržují směr vývoje školy
 • tok informací ve směru od vedení školy směrem k učitelům zajistí vedení školy prostřednictvím internetu,  písemných materiálů a rozhovoru
 • vedení školy zajišťuje finanční prostředky k chodu školy ze státní dotace, grantů a sponzorských darů
 • zápisy z Rady školy

 

 

 • dotazníková akce

 

 

 

 

 

 • viz. výroční zpráva
 • 1x ročně

 

 

 • průběžně

 

 

 

 

 

 • 1x ročně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Oblast

kritérium

indikátor

nástroje

čas

Prezentace školy

 • škola prezentuje výsledky žákovských prací
 • vystavení prací v oknech školy do ulice
 • výstava v prostorách školy

 

 • obměna žákovských prací v oknech školy
 • veřejná výstava

 

 • 1x měsíčně

 

 • 1x ročně

 

 • škola informuje veřejnost o své činnosti
 • vlastní webové stránky, které jsou dle potřeby aktualizovány
 • využívá minimálně 1-2 x ročně k prezentaci regionálního tisku
 • na významné akce zve regionální televizi
 • www stránky

 

 • články v tisku

 

 • televizní shot
 • minimálně 1x měsíčně
 • 1x měsíčně

 

 • příležitostně
 • škola pořádá akce pro veřejnost
 • žáci s učitelkami pravidelně pořádají vánoční besídku a vystoupení k Svátku matek
 • minimálně 1x ročně škola pořádá den otevřených dveří
 • záznam z akce

 

 

 • záznam
 • 2x ročně

 

 

 • minimálně 1x ročně
 • škola vytváří pro veřejnost informační a prezentační materiály
 • škola úvodní kapitoly ŠVP zpracuje jako prezentační materiál

 

 • propagační materiál

 

 

 • dle potřeby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

Oblast

kritérium

indikátor

nástroje

čas

Spolupráce s rodinou

 • rodiče jsou pravidelně seznamováni se studijními výsledky svých dětí
 • prezenční listiny
 • zápisy z třídních schůzek
 • minimálně 2x ročně
 • škola je rodičům v době vyučování otevřená
 • minimálně 2x ročně škola prostřednictvím internetu, písemných pozvánek pozve rodiče k návštěvě školy

 

 • 2x ročně vyhodnotit
 • škola nabízí rodičům možnost shlédnout formy a metody práce běžně užívané ve vyučování
 • škola 1x ročně uspořádá pro rodiče den otevřených dveří
 • zápis v žákovské knížce
 • 1x ročně
 • škola zve rodiče na akce pořádané k významným dnům ve školním roce
 • škola pořádá slavnostní zahájení školního roku
 • škola pořádá vánoční slavnost, besídka ke Dni matek
 • dokumentace z akce
 • minimálně 2x ročně
 • škola dostatečně informuje rodiče o organizačních záležitostech a změnách v jejím životě
 • celoroční plán
 • aktuální nabídku akcí a informací škola zveřejňuje na svých webových stránkách
 • webové stránky
 • webové stránky
 • 1x ročně
 • minimálně 1x měsíčně

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode