Český jazyk

26.08.2013 16:54

Předmět: Jazyk a jazyková komunikace

Ročník:2.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Jazyková výchova

 

-    rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na slabiku, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

 

 

-    dovede rozlišit samohlásky na dlouhé a krátké a správně je vyslovovat ve větách

-    dovede rozdělovat slova na konci řádku podle slabik

-    podle počtu slabik dělí slova na jednoslabičná, dvojslabičná a víceslabičná

-    chápe význam slabiky pro dělení slov

-    vytváří slova pomocí předpon a objasňuje jejich významy

 

 

-    rozdělení samohlásek

-    slovo, slabika

-    dělení slov podle slabik

 

-    lidské vztahy

 

-    porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná.

 

 

-    rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov

-    chápe význam: slovo významem souřadné, významem nadřazené, významem podřazené

-    vyhledává slova v textu a zařazuje je podle významu

 

 

-    slovní význam

-    slova významem nadřazená, podřazená a souřadná

 

 

-    porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

 

 

-    vybírá slova podle významu a třídí je

-    objasňuje význam určených slov

-    třídí slova podle společných znaků

-    vyhledává slova podle daných kritérií

 

-    slova a skutečnost

 

-    vztah člověka k prostředí

 

-    rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    doplňuje do vět daný slovní druh

-    odůvodňuje jejich použití ve větě

-    dokáže vyjmenovat slovní druhy

 

 

-    slovní druhy

 

 

 

 

 

 

-    užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

 

-    pozná v textu podstatná jména, předložky a slovesa, dokáže opravit nesprávné tvary s pomocí učitele

 

-   podstatná jména, slovesa, předložky

 

 

-    spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

 

 

-    rozlišuje věty jednoduché a souvětí

-    formuluje jednoduchá souvětí

-    používá správnou výslovnost a melodii vět

-    umí spojit dvě věty v souvětí

 

 

-    věta a souvětí

 

 

-    rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

 

 

-    dokáže rozeznat větu oznamovací, rozkazovací a přací, tázací, dovede určit znaménka na konci těchto vět

-    dokáže věty správně napsat

 

 

-    druhy vět podle postoje mluvčího

 

 

-    odůvodňuje a píše správné i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

 

 

-    žák dovede rozdělit hlásky na samohlásky a souhlásky

-    zvládá psaní i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

-    určuje slabičné a hláskové složení slov

 

 

-    souhlásky a jejich dělení

 

 

-    odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šef

 

 

-    zná a používá pravidla při psaní ú/ů uvnitř, na začátku a na konci slov

 

-    psaní ú/ů uvnitř, na konci a na začátku slov

-    psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 

 

 

-    odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenováních.

 

 

-    dovede správně napsat své jméno a příjmení; jméno zvířete, názvy měst, vesnic

-    zvládá pravidlo velkého písmene na začátku věty

-    chápe odlišnost významu vlastní a obecné jméno

 

-    obecná a vlastní jména

 

-   lidské aktivity a životní prostředí

-   vztah člověka k prostředí

 

Komunikační a slohová výchova

 

-    plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

 

 

-    rozumí mluveným a písemným pokynům

-    samostatně pracuje

-    podle zadání úkolu dovede najít řešení

 

 

-    čtení s porozuměním

 

 

-    respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

 

-    zvládá pozdravy v rodině, vykání, tykání, žádosti, dotazy na poskytnutí informace

-    dovede poděkovat, poprosit a to vše uspořádat do ústního projevu

-    zvládá jednoduché rozhovory

 

 

-    rozhovor

 

-   osobnostní rozvoj

-   sociální rozvoj

 

-    pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

 

 

-    používá při vyjadřování spisovnou češtinu

-    chápe rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou češtinou

 

 

-    spisovná a nespisovná slova

 

 

 

-    v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

 

 

-    dodržuje přestávky mezi větami

-    dbá na správnou intonaci vět

 

-    zvuková stavba slova

 

-    osobnostní rozvoj

 

-    volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích.

 

 

-    zvládá jednoduché rozhovory

 

-    rozhovor

 

 

-    na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

 

 

-    dovede vyprávět podle obrázkové osnovy

- zvládá sdělovat své prožitky v jednoduchém mluveném projevu

 

 

-    obrázková osnova

-   osobnostní rozvoj

 

-    zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

 

-    rozvíjí dále jistotu psaní velkých a malých psacích tvarů, výšky písma

-    dbá na správné držení pera

 

 

-    hygienické psaní

 

 

-    píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev

 

 

-    dodržuje sklon písma, zachovává rozestup písmen;

 

-    zvládá tvary číslic a písmen;

-    píše číslice a písmena podle normy v přirozené velikosti a liniatuře;

 

 

-    procvičování správných tvarů písmen a číslic

  •  

 

-    zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

 

-    rozvíjí dále jistotu psaní velkých a malých psacích tvarů, výšky písma

-    dbá na správné držení pera

 

 

-    hygienické psaní

  •  

 

-    píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev

 

 

-    dodržuje sklon písma, zachovává rozestup písmen

-    zvládá tvary číslic a písmen

-    píše číslice a písmena podle normy v přirozené velikosti a liniatuře

 

 

-    procvičování správných tvarů písmen a číslic

  •  

 

-    kontroluje vlastní písemný projev

 

-    zvládá a provádí kontrolu písemného projevu

-    aplikuje naučené učivo při kontrole

-    zdůvodňuje chybu

-    porovnává při kontrole

 

-    práce s chybou

 

 

-    píše věcně i formálně jednoduchá sdělení

 

 

-    vyhledává při společné kontrole chyby, dokáže je opravit

-    opis krátkých vět (5-6) probíhá bez větších obtíží

 

 

-    věty

 

-   občanská společnost a škola

 

-    seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh.

 

 

-    chápe dějovou posloupnost

-    dovede seřadit věty podle dějové posloupnosti

-    dovede vyprávět příběh podle obrázkové osnovy

-     za pomoci učitele umí zdramatizovat pohádku

 

 

-    ilustrace v knihách

 

 

-   osobnostní rozvoj

-   sociální rozvoj

 

Literární výchova

 

-    čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu texty přiměřené věku

 

-    dokáže se naučit přednášet krátké básně

-    dokáže přečíst s porozuměním jednoduché příběhy, bajky, pověsti

-    dokáže nalézt  rým

-    vyhledá slova, která se rýmují

 

 

-    básně, verš, rým

 

-    osobnostní rozvoj

 

-    vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 

-    dovede výtvarně vyjádřit pocity postav

 - dokáže vyjádřit ideu přečteného textu

- přiměřeně svému věku vysvětluje obsah

- verbálně vysvětluje chování postav

 

 

-    bajky, pověsti

 

-    lidské vztahy

 

-    rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

 

 

-    objasňuje rozdíl mezi pohádkou, říkadlem, hádankou, naučným článkem

-    dovede vysvětlit slovo „sloka“ a najít báseň o daném počtu slok

-     zvládá rozlišení na prózu a poezii

-    uvědomuje si rytmus lidových říkanek a básní

 

 

-    orientace v próze

 

-    pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

-    všímá si spojitosti textu s ilustrací

-    podle obsahu textu obměňuje výšku a sílu hlasu

-    dovede dramatizovat jednotlivé části textu

-    orientuje se v obsahu knihy

-    domýšlí ukončení příběhu

-    práce s textem

-   sociální rozvoj

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode