Český jazyk

26.08.2013 17:02

Předmět: Český jazyk

Ročník:3.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Jazyková výchova

 

-   porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

 

 

-   žák třídí slova podle významu;

-   rozlišuje slovo opačného a souřadného významu, umí vytvořit a najít slova příbuzná

 

 

-   významový okruh, slovo nadřazené, podřazené, souřadné, opačné

 

-   základní podmínky života

 

-   porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

 

 

-   podstatná jména poznává jako pojmenování osob, zvířat a věcí

- pozná sloveso jako nositele děje

 

-   slova a skutečnost

-  vztah člověka k prostředí

 

-   rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

 

 

-   žák pozná a rozliší slovní druhy kromě zájmen a příslovcí

 

-   slovní druhy

 

 

 

-   užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

 

-   žák umí pracovat s mluvnickými kategoriemi podstatných jmen (kromě vzorů)

-   rozlišuje slova ohebná a neohebná

-   dokáže vyjmenovat osobu, číslo a čas u sloves

 

 

-   číslo jednotné a množné, rod mužský, ženský, střední

-   pádové otázky

  •  

 

-   spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

 

 

-   umí odlišit větu od souvětí

-   pozná základní skladebnou dvojici

-   dokáže spojit dvě věty do souvětí

 

 

-   určování vět v souvětí, spojování vět, doplňování souvětí

-   základní skladební dvojice

-   spojovací výrazy

  •  

 

-   rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

 

 

-   dokáže rozeznat větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

- dokáže věty správně napsat i se správným znaménkem za větou

 

 

-   druhy vět podle postoje mluvčího

  •  

 

-   odůvodňuje a píše správné i,í/y,ý po tvrdých a měkkých a po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech

 

 

-   zvládá přehled i užívání vyjmenovaných slov a s tím i pravopis po obojetných souhláskách

 

-   vyjmenovaná slova

  •  

 

-   odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenováních

 

 

 

-   správně píše velká písmena na začátku vět a v obvyklých vlastních jménech

 

-   obecná a vlastní jména

  •  

 

Komunikační a slohová výchova

 

-   plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

 

 

-   umí porozumět textu a vybrat z něj nejdůležitější informace

 

-   čtení s porozuměním

 

-   kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

-   porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

 

 

-   dokáže samostatně pracovat dle zadání

 

-   čtení s porozuměním

 

-   interpretace vztahu mediálních sdělení

 

-   respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

 

-   dovede pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se, poděkovat

 

 

-   pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, omluva

 

-    osobnostní rozvoj

-    sociální rozvoj

-    lidské vztahy

 

-   pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

 

 

-   používá při vyjadřování spisovnou češtinu

-   chápe rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou češtinou

 

 

-   spisovná a nespisovná slova

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

 

 

-   dodržuje pauzy mezi větami

-   dbá na správnou intonaci vět podle postoje mluvčího

 

 -   zvuková stavba slova

 -   větná melodie

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

 

 

-   umí vybrat vhodné prostředky;

-   zformulovat otázku a odpověď

-   dokáže požádat o informace i podat informace

- sdělovat přání, pozdravy

 

 

-   otázka, odpověď

-   přání, pozdrav

 

-   osobnostní rozvoj

-   sociální rozvoj

 

-   na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

 

 

-   dovede vyprávět podle jednoduché osnovy, obrázků

-   umí popsat jednoduché předměty a činnosti

 

 

-   osnova textu

-   popis

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

 

-   má zautomatizovaný psací pohyb

-   dodržuje hygienu správného psaní

 

 

-   hygienické psaní

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev

 

 

-   píše podle normy

-   psaní v přirozené velikosti a liniatuře

-   dodržuje sklon písma a rozestupy písmen

-   kontroluje vlastní písemný projev

 

 

-   upevňování správných tvarů písmen a číslic

-   osobitý rukopis, celková úprava při písemném projevu

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

 

 

-   umí vyplnit jednodušší poštovní formuláře, napsat krátký dopis, vyplnit pohlednici

-   umí se vyjádřit v krátkých jednoduchých formách psaného projevu

 

 

-   podací lístek, poštovní poukázka, dopis, pohlednice, zápis do sešitu

 

-   sociální rozvoj

-   seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

 

-   chápe dějovou posloupnost;

-   dovede vyprávět dle obrázků

-   umí sestavit jednoduchou osnovu

 

-   osnova vypravování

-   dějová návaznost

 

 

Literární výchova

 

-   čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu texty přiměřené věku

 

-   dokáže recitovat a naučí se zpaměti jednoduchou báseň

 

-   plynulé čtení, přednes básně nebo úryvku prózy

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 

-   domýšlí příběhy

-   umí vyjádřit svůj postoj k přečtenému textu

 

-   práce s textem, dramatizace

 

-   osobnostní rozvoj

-   sociální rozvoj

 

-   rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

 

 

-   rozeznává různé typy vyjadřování autorů píšících pro děti

-   chápe četbu jako zdroj informací

 

 

-   poezie a próza

-   pohádka, pověst, báje, povídka

 

-   pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.

-   dokáže pracovat s literárním textem

-   literární text

-   osobnostní rozvoj

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode