Český jazyk

26.08.2013 17:13

Předmět:Český jazyk

Ročník:4.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu slova vícevýznamová

 

-   zkoumá různé podoby slov, rozlišuje slova dle významu

 

 

-   slova souznačná, protikladná, jednoznačná a mnohoznačná

 

 

-   rozlišuje ve slově kořen,část příponovou , předponovou a koncovku

 

-   určí kořen slova,dovede označit příponu a předponu

 

-   stavba slov,kořen, předpona a přípona

 

 

-   určuje slovní druhy plnovýznamových slov, využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

 

-   umí rozpoznat slovní druhy, rozliší ohebné slovní druhy od neohebných

-   u podstatných jmen umí určit vzor

-   u sloves dovede určit osobu, číslo, čas a způsob

 

-   slovní druhy ohebné a neohebné

-   určování vzorů u podstatných jmen

-   osoba, číslo, čas a způsob u sloves

 

 

-    rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

 

-   rozliší slovo spisovné od nespisovného a umí je vhodně nahradit

 

-   slova spisovná a nespisovná

 

 

-   vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné skladební dvojici označuje základ věty

 

-   dokáže rozpoznat podmět a přísudek

 

-   podmět a přísudek

 

 

-   odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

 

-   rozpozná větu jednoduchou od souvětí

-   umí spojit pomocí spojovacích výrazů věty jednoduché v souvětí

-   dokáže souvětí vyjádřit vzorcem

 

-   věta jednoduchá a souvětí

-   vzorec souvětí

 

 

-   píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 

 

-   píše správně i/y v koncovkách podstatných jmen, v koncovkách sloves v přítomném čase

-   zvládá psaní i/y po obojetných souhláskách ve tvarech slov vyjmenovaných a slov s nimi příbuzných

 

-   skloňování podstatných jmen

-   slovesa(přítomný čas)

-   procvičování vyjmenovaných slov a slov příbuzných

  •  

 

Komunikační a slohová výchova

 

-   rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

 

-   umí z textu vybrat nejdůležitější informace a zvládne udělat krátký zápis

 

-   vyhledávání podstatných informací z textu

-   psaní výpisků

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

 

-   je schopen sdělit obsah textu a důležité informace si z něj zapamatovat

 

-   čtení s porozuměním

-   paměťové hry

 

 

-   vede správně dialog, telefonický rozhovor,zanechá vzkaz na záznamníku

 

-   dokáže telefonovat, umí se představit, dokáže se stručně vyjádřit, zvládne telefonicky přivolat pomoc

 

 

-   pravidla telefonického rozhovoru

 

-   osobnostní rozvoj

-   sociální rozvoj

 

-   volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

 

-   čte plynule se správným přízvukem, intonací a správným frázováním

 

-   četba z knih a časopisů

 

 

-   rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

 

-   rozliší slova nespisovná a citově zabarvená, ví v jaké situaci je nemůže použít

 

-   slova spisovná a nespisovná

-   slova citově zabarvená

 

 

-   píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

 

-   dovede napsat pohlednici,dopis včetně adresy

-   umí sestavit jednoduchou pozvánku či napsat krátké oznámení

 

-   pohlednice, dopis

-   pozvánka, oznámení

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

-   dokáže sestavit krátkou osnovu a na jejím základě

-   vyprávět

 

-   osnova vyprávění

 

 

Literární výchova

 

-   vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

 

-   umí sdělit obsah přečtené knihy a formulovat svůj názor na knihu

 

-   referát o knize

 

-   sociální rozvoj

 

-   volně reprodukuje text podle svých schopností,tvoří vlastní literární text na dané téma

 

-   podle obrázkové osnovy sestaví krátký příběh

 

-   sestavení textu dle obrázkové osnovy

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

 

-   rozliší pohádku, pověst, bajku, báseň

 

-   pohádka, pověst, bajka

-   báseň

 

 

-   při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

 

-   rozumí pojmům-dramatizace, próza, poezie a umí je použít

 

-   literární pojmy

-   rozbor textu

 

-   osobnostní rozvoj

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode