Český jazyk

26.08.2013 17:23

Předmět:Český jazyk

Ročník:5

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   porovnává významy slov, zvláště slova stejného významu

 

-   rozlišuje slova jednoznačná od mnohoznačných, zná pojmy antonymum, synonymum a homonymum

 

 

-   význam slov, slovo jednoznačné a mnohoznačné, antonyma, synonyma, homonyma

 

 

-   rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou koncovku

 

-   umí slovo rozdělit na kořen, předponu, příponu a koncovku

 

-   stavba slova

 

 

-   určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

 

-   umí určit slovní druhy, ovládá mluvnické kategorie u sloves (osoba, číslo, čas a způsob), rozlišuje druhy příd.jmen, zájmen a číslovek, umí skloňovat číslovky dvě, obě

 

-   slovní druhy

-   druhy přídavných jmen

-   druhy zájmen

-   druhy číslovek

-   skloňování číslovek dvě, obě

-   mluvnické kategorie u sloves

 

 

-   rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

 

-   rozliší spisovný jazyk,nářečí a obecnou češtinu

 

-   spisovný jazyk,nářečí,obecná čeština

 

 

-   vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné skladební dvojici označuje základ věty

 

-   ve větě jednoduché pozná podmět a přísudek, v neúplné skladební dvojici vyhledá základ věty

 

-   základní skladební dvojice

-   větný základ

 

 

-   odlišuje větu jednoduchou a souvětí,vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

 

-   umí spojit dvě a více vět jednoduchých v souvětí

 

-   spojování vět v souvětí

 

 

-   užívá vhodných spojovacích výrazů,podle potřeby je obměňuje

 

-   umí užít různých slovních druhů jako spojovacích výrazů

 

-   spojovací výrazy

 

 

-   píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

 

-   zvládá pravopis koncovek příd.jmen měkkých a tvrdých

 

-   přídavná jména měkká a tvrdá, jejich vzory

 

 

-   zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

 

-   ovládá interpunkci jednoduchého souvětí a řeči přímé

 

-   zvládá pravopis shody holého podmětu s přísudkem

 

 

-   interpunkce jednoduchého souvětí

-   přímá řeč

-   shoda přísudku s holým podmětem

  •  

 

Komunikační a slohová výchova

 

-   čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

 

-   zvládá přečíst text přiměřený jeho věku a přečtenému textu rozumí

 

-   čtení s porozuměním

-   vyhledávání informací z textu

 

 

-   rozlišuje podstatné a okrajové informace  v textu vhodném pro daný věk,podstatné informace zaznamenává

 

-   z textu dokáže vyhledat nejdůležitější informace

-   zvládne si ze zadaného textu udělat výpisky

 

-   vyhledávání podstatných informací

-   psaní výpisků

 

 

-   posuzuje úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení

 

-   pozná úplnost či neúplnost textu

 

-   ukázky úplného a neúplného textu

 

 

-   reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

 

-   umí sdělit obsah přiměřeně náročného textu a podstatná fakta si zapamatuje

 

-   reprodukce textu

-   hry na procvičování pozornosti a paměti

 

- osobnostní rozvoj

 

-   vede správně dialog,

telefonický rozhovor,

zanechá vzkaz na záznamníku

 

-   zná zásady správného telefonování, umí vést dialog a dokáže zanechat vzkaz na záznamníku

 

-   zásady telefonického hovoru

-   dialog

 

-   sociální rozvoj

 

-   rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

 

-   chápe princip manipulace v reklamě

-   zná zdroje, z kterých na něj může reklama působit

-   dokáže vytvořit jednoduchou reklamu

 

-   princip reklamy a její působení na jedince

 

-   kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

interpretace vztahu mediálních sdělení

-   stavba mediálních sdělení

-   fungování a vliv médií ve společnosti

-   tvorba mediálních sdělení

-   práce v realizačním týmu

 

-   volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

 

-   intonaci,přízvuk,pauzy a tempo dokáže přizpůsobit obsahu a komunikačnímu záměru textu

 

-   přednes

-   dramatizace textu

 

 

-   rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

 

-   umí se vyjadřovat spisovně i nespisovně v závislosti na komunikační situaci

 

-   spisovná a nespisovná výslovnost

 

 

-   píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

 

-   dokáže napsat vypravování,popsat předmět či jednoduchý pracovní postup

-   umí vyplnit běžné tiskopisy

 

-   vypravování

-   popis předmětu

-   popis jednoduchého pracovního postupu

-   vyplňování tiskopisů

 

 

-   sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

-   umí sestavit osnovu,na jejímž základě dokáže vypravovat s dodržením časové posloupnosti

 

-   vypravování na základě osnovy

 

 

Literární výchova

 

-   vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

 

-   dokáže sdělit svůj názor na přečtenou knihu (film, divadlo) a umí ho vyjádřit i písemně

 

-   sdělení a zápis svého dojmu z četby(filmu,divadla)

 

-    sociální rozvoj

 

-   volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní text na dané téma

 

-   zvládne reprodukci textu, dokáže vytvořit jednoduchý literární text na dané téma (báseň, pohádka)

 

-   reprodukce textu

-   tvorba vlastního literárního textu

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

 

-   rozpozná text umělecký

-   od neuměleckého

 

-   práce s encyklopedií, novinové články, sci-fi literatura, umělecké texty, cestopisy

 

-   multikultura

-   objevujeme Evropu a svět

 

-   při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

 

-   ovládá literární pojmy - próza, poezie, dramatizace, přirovnání zosobnění

 

-   literární pojmy

 

         

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode