Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu - strategie a klíčová kompatibilita

26.08.2013 14:49

Charakteristika školy

Základní škola Olešná sídlí v budově z roku 1912 a je typem malotřídní venkovské školy rodinného typu. Je spádovou školou pro obce Plevnice, Řemenov a Chválov. Má dvě třídy, které jsou tvořeny spojením dvou nebo tří různých ročníků a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Patří mezi inkluzivní školy, neboť společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy. Ve škole pracuje jedno oddělení ŠD. Součástí školského zařízení je i školní jídelna a mateřská škola. Kapacita školy je 60 žáků, skutečný stav se pohybuje od 20 – 30 dětí, s průměrem 10-15 žáků na třídu. Do školy dojíždějí děti z obcí s dobrou dopravní obslužností - Strměchy, Zachotín, Pelhřimov. Přibližně čtvrtina žáků dojíždí.

Po absolvování 5. ročníku mají žáci zajištěn přechod na ZŠ Pelhřimov Krásovy domky. Většinou před koncem školního roku žáci s pedagogickým doprovodem školu navštíví, aby se seznámili s novým prostředím.

Škola je umístěna v centru obce, která je vzdálena 2 km od Pelhřimova. Poskytuje vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SPUCH), někdy i se zdravotním postižením. Je integrována s mateřskou školou, nejen organizačně, ale celou koncepcí vzdělávacího procesu. Její činnost, aktivita a život jsou velmi důležité pro místní komunitu. Je nutná její otevřenost nejen k žákům a jejich rodičům, ale i k ostatním obyvatelům obce. Klade důraz na partnerské vztahy s rodiči žáků. Projekty, které škola vymýšlí a realizuje, otevírají prostor pro vytváření dobrých vztahů na úrovni rodič – učitel – žák. Při realizaci těchto projektů má škola možnost přibližovat a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, strategie i plány. Má možnost přizvat rodiče na realizaci konkrétních úkolů a nápadů. Zapojování rodičů do činnosti školy a vnímání odpovědnosti povede k tomu, že na dobré práci školy bude záležet všem – žákům, rodičům i učitelům. Rodiče mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s vyučujícími. Jsou využívána informační odpoledne, třídní schůzky, dny otevřených dveří. Nejen rodičům žáků jsou nabízeny školou organizovanékulturní a vzdělávací akce. V roce 2005 byla zvolena školská rada. Donedávna se scházela pouze jedenkrát ročně při schvalování Výroční zprávy. V posledních letech se členové z řad rodičů scházejí s vedením školy, pedagogy a zástupci obecního zastupitelstva častěji.

Navázali jsme spolupráci v různých projektech se školami podobného typu v regionu. Děláme krátkodobé projekty. Účastníme se soutěží a akcí, které tyto školy organizují (sportovní olympiáda v Rynárci, týdenní lyžařský výcvik na Křemešníku – ZŠ Vyskytná…). Tak je tomu i naopak. Škola pravidelně spolupracuje se zřizovatelem školy (příprava kulturních i vzdělávacích akcí pro děti i dospělé, při péči o okolí školy), se Sborem dobrovolných hasičů Olešná, s PPP Pelhřimov, Mateřskou školou a speciálně pedagogickým centrem Jihlava. Navštěvuje akce těchto organizací: Městské kulturní středisko Pelhřimov, Středisko ekologické výchovy Mravenec Pelhřimov, Okresní muzeum Pelhřimov, Okresní archiv Pelhřimov, Záchranná stanice dravců Chrástov, Městská knihovna Pelhřimov, Autoškola, Plavecká škola Delfín, Policie ČR. Do mezinárodní spolupráce škola není zapojena.

V roce 1996 budova školy prošla rekonstrukcí. Při ní bylo zmodernizováno sociální zařízení, osvětlení, částečně podlahy, zateplení chodeb a vybudována vytápěná šatna pro žáky. V roce 2005 byla částečně zrekonstruována střecha budovy. Ve školním roce 2011/2012 byla provedena rekonstrukce oken a vstupních dveří v budově ZŠ i MŠ.Vlastní prostory školy úplně nedostačují současným požadavkům. Využíváme prostory v budově MŠ.V přízemí je umístěna šatna pro žáky a školní kuchyně, která zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců. Stará se rovněž o pitný režim dětí. Žáci mají také možnost zakoupit si dotované mléko a mléčné výrobky.

V patře jsou dvě učebny, sociální zařízení a kabinet. Tato místnost je víceúčelová – ředitelna, sborovna, sklad školních pomůcek, šatna zaměstnanců…. Chybějící tělocvična je nahrazena vybavenou místností na cvičení v budově MŠ, kterou využívají i děti z mateřské školy. S ohledem na chybějící prostory pro ŠD, je tato umístěna v kulturní místnosti v budově MŠ. Na velice dobré úrovni je materiální vybavení. V obou třídách jsou počítačová pracoviště (I. třída – 5 PC, II. třída – 6 PC), všechna pracoviště jsou připojena na internet. Podle finančních možností je průběžně doplňována žákovská i učitelská knihovna, pořizovány další učební pomůcky (obrazy, mapy, ….). Škola zakoupila i dostatečné množství výukových programů, které jsou ve výuce každodenně využívány. V I. třídě je videorekordér s televizí, jenž je rovněž pravidelně využíván, v učebně II. třídy je televizor s DVD přehrávačem.

Škola se v letech 2010 – 2013 zapojila do několika projektů – Mléko do škol, Ovoce škol, Zdravá záda, EU peníze školám, Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky AJv 1. – 3. ročníku ZŠ a do projektů zaměřených na vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ. Díky sponzorům a zapojení do těchto projektů mohla škola zakoupit počítače, interaktivní tabuli, lavice, softwarové vybavení, tiskárnu, rádio s CD přehrávačem, knihy do školní knihovny…

Pro potřeby žáků je možné v okolí školy využívat hřiště a zahradu MŠ. V případě ohrožení je pro žáky určena ke shromáždění budova obecního úřadu.

Veřejnost je informována na informační tabuli ve vestibulu a na webových stránkách školy.

Ve škole pracují 2 učitelky a 1 vychovatelka. Kvalifikovanost je stoprocentní. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem DVPP - jazykové kurzy, semináře Montessori a Tvořivé školy. Prvky těchto programů jsou využívány ve výuce.

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu  

 

Zaměření školy

 

Žáci by si měli v základní škole osvojit základní poznatky o životě kolem sebe. Náš vzdělávací program je zaměřen na žáka, na jeho schopnosti, na správnou motivaci, na to, aby výuka byla zajímavá různými činnostmi a přiměřená jejich věku. Nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu. K tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět činnosti, pozorovat, hovořit o nich.

 

Snažíme se:

 • aby všechny poznatky byly smysluplné a použitelné v praktickém životě
 • přizpůsobit tempo schopnostem a individuálním potřebám žáků
 • vzhledem k malému počtu žáků ve třídách sledovat pokroky v pochopení učiva
 • vytvářet dobrý vztah mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem
 • podněcovat spolupráci žáků různého věku (výhoda spojování ročníků v jedné třídě)
 • vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách integrovat žáky s SPUCH
 • aktivně zapojovat žáky do poznávání přírody
 • podporovat rozvoj pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách

 

Výchovné a vzdělávací strategie astrategie naplňování klíčových kompetencí

V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Budou používány i metody a pomůcky alternativních směrů učení (Montessori, Tvořivá škola), které nám pomohou naplnit naše motto „Škola hrou“.

 

V základním vzdělávání budeme naplňovat tyto cíle:

 • umožníme žákům osvojit si strategie učení a budeme je motivovat pro celoživotní učení
 • budeme podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • povedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • budeme u žáků rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravíme žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • budeme utvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • naučíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • povedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, budeme je učit žit společně s ostatními lidmi
 • pomůžeme žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálným možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

 

Kompetence k učení

Na úrovni základního vzdělávání žák:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

 

Kompetence k řešení problémů

Na úrovni základního vzdělávání žák:

 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

 

Kompetence komunikativní

Na úrovni základního vzdělávání žák:

 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

 

Kompetence sociální a personální:

Na úrovni základního vzdělávání žák:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

 

Kompetence občanské

Na úrovni základního vzdělávání žák:

 • respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

 

Kompetence pracovní

Na úrovni základního vzdělávání žák:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 • rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Naši školu mohou navštěvovat žáci se zdravotním znevýhodněním (máme zkušenosti s dětmi sluchově postiženými) i se zdravotním postižením, se sociálním znevýhodněním, speciálními vývojovými poruchami učení a chování i žáky talentovanými. Učitelé sledují výchovně vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s rodiči zajišťují odbornou diagnostiku v PPP. Na základě vyšetření jsou pak konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Výhodou pro práci s těmito dětmi je nižší počet dětí ve třídách.

Žáci se zdravotním znevýhodněním, SPUCH i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku vyškolení pedagogové ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá 2 krát týdně po 30 minutách individuální reedukace.

 

Péče o talentované a mimořádně nadané žáky

V případě nadanějších žáků je v rámci výuky zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Pokud bude zjištěno mimořádné nadání žák, bude škola spolupracovat s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestaví a bude realizovat IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode