Charakteristika vzdělávacích oborů - český jazyk a literatura

26.08.2013 15:03

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

 

1. stupeň

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
 • porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
 • respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 • pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 • v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
 • volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
 • na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
 • zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
 • píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
 • píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
 • seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
 • rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
 • posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
 • reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
 • vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
 • rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
 • volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
 • rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
 • píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
 • sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

 

Učivo

 • čtení – praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova)
 • naslouchání – praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat slyšené, reagovat otázkami)
 • mluvený projev – základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
 • písemný projev – základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 • porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
 • porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
 • rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
 • užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
 • spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
 • rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
 • odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
 • rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
 • určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
 • rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
 • vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
 • odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
 • užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
 • píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
 • zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

Učivo

 • zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk)
 • slovní zásoba a tvoření slov – slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka)
 • tvarosloví – slovní druhy, tvary slov
 • skladba – věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice
 • pravopis – lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem)

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
 • vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 • rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
 • pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
 • volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
 • rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
 • při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

Učivo

 • poslech literárních textů
 • zážitkové čtení a naslouchání
 • tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod
 • základní literární pojmy – literární druhy a žánry: rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode