Charakteristika vzdělávacích oborů - cizí jazyk

26.08.2013 15:08

CIZÍ JAZYK

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

 

1. stupeň

Očekávané výstupy – 1. období

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

Žák

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 • zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal
 • rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 
 • rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu
 • přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
 • píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy

 

Očekávané výstupy – 2. období

 

POSLECH S POROZUMĚNÍM

Žák

 • rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
 • rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 • rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu

 

 

MLUVENÍ

Žák

 • se zapojí do jednoduchých rozhovorů
 • sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Žák

 • vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
 • rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

 

PSANÍ

Žák

 • napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života
 • vyplní osobní údaje do formuláře

 

Učivo

 • zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
 • slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem 
 • tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, jídlo, oblékání, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí
 • mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět, jsou-li součástí pamětně osvojeného repertoáru (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění)

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode