Charakteristika vzdělávacích oborů - matematika a její aplikace

26.08.2013 15:14

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

1. stupeň

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
 • čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
 • užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 • provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
 •  

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
 • provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
 • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
 • modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
 • porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
 • přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
 • porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose

Učivo

 • přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky
 • zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model)
 • násobilka
 • vlastnosti početních operací s čísly
 • písemné algoritmy početních operací

 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY

 

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
 • popisuje jednoduché závislosti z praktického života
 • doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • vyhledává, sbírá a třídí data
 • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

Učivo

 • závislosti a jejich vlastnosti
 • diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády

 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
 • porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
 • rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
 • sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
 • sestrojí rovnoběžky a kolmice
 • určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
 • rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

Učivo

 • základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
 • základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
 • délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
 • obvod a obsah obrazce
 • vzájemná poloha dvou přímek v rovině
 • osově souměrné útvary

 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

Učivo

 • slovní úlohy
 • číselné a obrázkové řady
 • magické čtverce
 • prostorová představivost

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode