Charakteristika vzdělávacích oborů - tělesná výchova

26.08.2013 15:42

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

 

1. stupeň

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
 • spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
 • uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
 • reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

 

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
 • zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
 • zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
 • uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
 • jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
 • jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
 • užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
 • zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
 • změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
 • orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace

Učivo

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

 • význam pohybu pro zdraví – pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu
 • příprava organismu – příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení
 • zdravotně zaměřené činnosti – správné držení těla, správné zvedání zátěže; průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití
 • rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu
 • hygiena při TV – hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity
 • bezpečnost při pohybových činnostech – organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc v podmínkách TV

 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ

 • pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity; využití hraček a netradičního náčiní při cvičení; pohybová tvořivost
 • základy gymnastiky – průpravná cvičení, akrobacie, cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti
 • rytmické a kondiční formy cvičení pro děti – kondiční cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem, základy estetického pohybu, vyjádření melodie a rytmu pohybem, jednoduché tance
 • průpravné úpoly – přetahy a přetlaky
 • základy atletiky – rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky nebo do výšky, hod míčkem
 • základy sportovních her – manipulace s míčem, pálkou či jiným herním náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, herní činnosti jednotlivce, spolupráce ve hře, průpravné hry, utkání podle zjednodušených pravidel minisportů
 • turistika a pobyt v přírodě – přesun do terénu a chování v dopravních prostředcích při přesunu, chůze v terénu, táboření, ochrana přírody
 • plavání – (základní plavecká výuka) hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a dopomoci tonoucímu
 • lyžování, bruslení (podle podmínek školy) – hry na sněhu a na ledě, základní techniky pohybu na lyžích a bruslích
 • další pohybové činnosti (podle podmínek školy a zájmu žáků)

 

ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ

 • komunikace v TV – základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály
 • organizace při TV – základní organizace prostoru a činností ve známém (běžném) prostředí
 • zásady jednání a chování – fair play, olympijské ideály a symboly
 • pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží
 • měření a posuzování pohybových dovedností – měření výkonů, základní pohybové testy
 • zdroje informací o pohybových činnostech

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode