Hudební výchova

26.08.2013 16:47

 Hudební výchova

Ročník:   1

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

(mezipředmětové vztahy,

průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

 

-   pěvecké dovednosti: správně dýchá, vyslovuje, nasazuje a tvoří tón, snaží se o dynamicky odlišený zpěv, zazpívá píseň se vzestupnou a sestupnou melodií

-   dodržuje hlasovou hygienu, snaží se o rozšiřování hlasového rozsahu;

 

-   rovně sedět, rovně stát

-  otvírání úst, zpěv polohlasem

-   vytváření hlavového tónu (ku-ku)

-   reprodukce 2-3 tónových motivů v rozsahu d1 – h1

 

OSV/1 – osobnostní rozvoj

 

ČJ - výslovnost

 

-   rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

 

-   zazpívá písně v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu přiměřeně věku;

 

-   tóny dlouhé a krátké

-   rytmus písně (pomalá, rychlá)

-   hra na ozvěnu tleskáním, recitací

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

-   využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

 

-   reprodukuje motivy a témata jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře

 

-   ozvěna tleskáním

-   ozvěna hrou na dřívka

 

OSV/1 – osobnostní rozvoj

 

 

-   reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

 

-   pohybuje se v doprovodu znějící hudby;

-   snaží se o pohybové vyjádření hudby a reaguje na změny v proudu znějící hudby;

 

-    pohyb podle hudby na místě, vpřed i vzad

-   hra na tělo

-   pohybové vyjádření emocionálního zážitku z hudby

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

TV - pochody

 

 

-   rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 

-   rozlišuje kvalitu tónů – délku, sílu, barvu, výšku;

-   rytmicky i melodicky zopakuje na xylofon jednoduchou figuru

 

-   tóny vysoké a nízké

-   melodie stoupá a klesá

-   tóny dlouhé a krátké

 

OSV/1 – osobnostní rozvoj

 

 

-   rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 

-   rozpozná v proudu znějící hudby lidský hlas a hudební nástroj;

 

-   barva tónu

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode