Hudební výchova

26.08.2013 17:04

Předmět:    Hudební výchova

Ročník:   3

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

(mezipředmětové vztahy,

průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

 

-   zdokonaluje pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamický odlišený zpěv);

-   dodržuje  hlasovou hygienu;

-   snaží se o rozšiřování hlasového rozsahu;

-   zazpívá písně v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu přiměřeně věku;

 

 

 

-   reprodukce 2-3 tónových motivů v rozsahu c1 – d2

-   vzestup a sestup po stupnici

-   pátý stupeň, opěrná píseň To je zlaté posvícení

-   opakované tóny

-   volný nástup prvního a pátého stupně

 

OSV/1 – osobnostní rozvoj

 

ČJ - výslovnost

 

-   rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

 

-   rozlišuje ozvěnu, otázku a odpověď;

-   ve zhudebňování říkadel rozlišuje stoupavou a klesavou melodii;

 

-   nota a pomlka půlová

-   3/4 takt

-   stupnice C dur

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

-   využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

 

-   reprodukuje motivy a témata, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře

 

-   ozvěna hrou na bubínek

-   ozvěna hrou na triangl

-   ozvěna hrou na melodický nástroj – dvoutaktí ze čtyř tónů (Halí, belí)

 

OSV/1 – osobnostní rozvoj

 

 

-   reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

 

-   taktuje 3/4 taktu;

-   zatancuje jednoduchý lidový tanec;

 

 

-   pohybové vyjádření melodie, jejího charakteru, tempa a emocionálního zážitku z hudby

-   dvoudobá chůze a chůze v průpletu

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

-   rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 

-   rozlišuje hudbu taneční, pochodovou, ukolébavku

 

 

-   poslech jednoduchých skladeb

 

MV/4 - multikultura

 

-   rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 

-   rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj;

 

-   poslech jednoduchých skladeb s hrou na trubku a kytaru

-   poslech jednoduché árie z opery nebo operety

 

MV/4 - multikultura

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode