Matematika

26.08.2013 16:55

Předmět: Matematika

Ročník:2.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

 

 

Číslo a početní operace

 

 

-   používá přirozená čísla  

  k modelování reálných situací, 

  počítá předměty v daném souboru,

  vytváří soubory s daným počtem

  prvků

 

-   vytváří si představy o 

  jednotlivých číslech na základě

  názoru

 

 

-   vytváření představy o jednotlivých  číslech

-   vytváření souboru s daným počtem prvků

 

 

OSV/1

pracovní činnosti

 

-   čte, zapisuje a porovnává přirozená

  čísla do 100, užívá a zapisuje vztah  

  rovnosti a nerovnosti

 

-   dokáže číst, zapisovat porovnávat  přirozená čísla do 100, zvládá jednoduché zápisy rovnosti a  nerovnosti

 

-   obor přirozených čísel do 100

 

 

OSV/1

výtvarná výchova

 

-   užívá lineární uspořádání, zobrazí

  číslo na číselné ose

 

-   přiřazuje čísla k určitému počtu 

   věcí, znázorňuje číslo na číselné

   ose

 

-   číselná osa

 

OSV/1

pracovní činnosti

výtvarná výchova

 

-   provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

 

-   zvládá zpaměti a později i 

písemně jednoduché početní

operace, pochopí spoje násobilky a dovede rozložit číslo

 

 

-   sčítání a odčítání v oboru do 100

-   násobilka

-   rozklad čísel

 

OSV/1

výtvarná výchova

 

-   řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

  aplikuje a modeluje osvojené     

  početní operace

 

-   vytváří a následně řeší slovní  

   úlohy, zpočátku bez užití

   početních výkonů

 

 

-   slovní úlohy

 

OSV/1,2

prvouka

český jazyk

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 

 

-   orientuje se v čase, provádí

   jednoduché převody jednotek času

 

-   čte údaje na hodinách včetně digitálních, sleduje jednoduché závislosti na čase ( délka vyučovací hodiny a přestávky, doba snídaně, oběda, večeře a spánku)

 

-   jednotky času

 

OSV/1,2

EV/3

prvouka

 

-   popisuje jednoduché závislosti

  z praktického života

 

-   seznámí se se závislostí různých

  činností během dne, týdne, 

  měsíce, roku, rozlišuje rok školní

  a kalendářní

 

-   orientace v čase

 

OSV/1,2

EV/3

prvouka

 

-   doplňuje tabulky, schémata,

   posloupnosti čísel

 

-   zvládá jednoduché zápisy do

  tabulky, užívá vztahy n-krát 

  více / méně, o více /méně

 

 

-   závislosti a jejich vztahy

 

 

OSV/1

prvouka

výtvarná výchova

pracovní činnosti

 

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 

 

-   rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

  popíše základní rovinné útvary a   

  jednoduchá tělesa; nachází v realitě

  jejich reprezentaci

 

-   nakreslí křivé a rovné čáry,   

  sestrojí lomenou čáru pomocí

  úseček, pozná základní

  geometrické tvary a tělesa

 

-   křivé a rovné čáry

-   lomená čára

-   geometrické tvary a tělesa

 

OSV/1

pracovní činnosti

výtvarná výchova

 

-   porovnává velikost útvarů, měří a 

  odhaduje délku úsečky

 

-   odhadne délku úsečky na

  centimetry, změří a narýsuje

  danou délku úsečky

 

-   délka úseček

-    měření délky úsečky

 

OSV/1

výtvarná výchova

 pracovní činnosti

 

-   rozezná a modeluje jednoduché 

  souměrné útvary v rovině

 

-   dokreslí souměrný útvar

  v rovině podle osy

 

 

 

-   souměrné útvary v prostoru

-   modelování geometrických útvarů

 

OSV/1

výtvarná výchova

pracovní činnosti

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode