Matematika

26.08.2013 17:15

Předmět: Matematika

Ročník:4.

 

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

 

Žák:

Žák:

 

 

 

 

 

 

Číslo a početní operace

 

 

 

 • využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

 

 • využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

 

 • číselná řada do 1 000 000
 • rozklad čísla v desítkové soustavě

 

OSV/1

pracovní činnosti

 

 

 • provádí písemně početní operace v oboru přirozených čísel

     do 100 000

 

 • provádí písemně početní operace v oboru přirozených čísel  do 100 000

 

 • písemné násobení dvojciferným činitelem
 • písemné dělení jednociferným dělitelem

 

 

 

 • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

     do 100 000

 

 • zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel

     do 100 000

 

 • porovnávání čísel
 • zaokrouhlování čísel
 • provádění odhadů čísel
 • kontrola výsledků početních operací

 

OSV /1

 

 

 • řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel – do 100 000

 

 • řeší a vytváří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel do 100 000

 

 • řešení slovních úloh z praktického života v oboru do 100 000
 • slovní úlohy zadané netradičním způsobem a vyžadující třídění a rozlišení údajů řešení

 

OSV/1, 2

VDO/1

EV/3, 4

český jazyk

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 

 

 

 • vyhledává, sbírá a třídí data

 

 • vyhledává, sbírá a třídí data

 

 • sběr a třídění dat

 

přírodověda

 

 

 • čte a sestavuje jednoduché
 • tabulky a diagramy

 

 • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

 

 • čtení údajů z tabulek a grafů
 • sestavování tabulek
 • zakreslení jednoduchého grafu
 • soustava souřadnic

 

 

přírodověda, vlastivěda

 

 

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 

 

 

 • sestrojí rovnoběžky a kolmice

 

 • sestrojí rovnoběžné a různoběžné přímky
 • sestrojí  kolmice

 

 • jednotky délky
 • jednoduché převody jednotek
 • rýsování rovnoběžek, kolmic, různoběžek

 

OSV/1,2

přírodověda

 

 

 • narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici);

užívá jednoduché konstrukce

 

-    narýsuje a znázorní základní

      rovinné útvary (čtverec,

      obdélník, trojúhelník,

      kružnici)

-    užívá jednoduché konstrukce

 

 • pravý úhel
 • rýsování trojúhelníku, obdélníku a čtverce

 

 

 

 • graficky sčítá a odčítá úsečky;

určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran;

učí délku lomené čáry

 

 • graficky sčítá a odčítá úsečky
 • určí obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
 • učí délku lomené čáry

 

 • grafický součet úseček
 • obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku

 

 

 

-     rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru

 

-     rozpozná a znázorní ve

      čtvercové síti jednoduché

      osově souměrné útvary

-     určí osu souměrnosti útvaru

      překládáním papíru

 

 • útvary souměrné podle osy
 • osa souměrnosti

 

pracovní činnosti

 

    

-   určí obsah obrazce pomocí

čtvercové sítě a užívá základní

jednotky obsahu

 

-     určí obsah čtverce pomocí

      čtvercové sítě

-     určí obsah obdélníku pomocí

      čtvercové sítě

 

-    obsah čtverce a obdélníku

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode