Matematika

26.08.2013 17:25

Předmět: Matematika

Ročník:5.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

 

 

Číslo a početní operace

 

 

 • využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

 

 • využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

 

 • číselná řada 0 – 1 000 000

 

OSV/1, 2

 

 • provádí písemně početní operace v oboru přirozených čísel

     do 1000 000

 

-    zvládá písemně početní operace   

      v oboru přirozených čísel do 

     1000 000

    

-   písemné dělení dvojciferným

     dělitelem

-   automatizace početních

     operací do 1 000 000

 

 

  

-    zaokrouhluje přirozená čísla,

      provádí odhady a kontroluje  

      výsledky početních operací

      v oboru přirozených čísel

      do 1000 000

 

-    zaokrouhluje přirozená čísla,

      provádí odhady a kontroluje

      výsledky početních operací

      v oboru přirozených čísel

      do 1000 000

 

-     zaokrouhlování čísel

-     úsudkové počítání

-     provádění odhadu a kontrola

       výsledků početních operací

 

 

 

-    řeší  a tvoří úlohy, ve kterých 

     aplikuje osvojené početní operace

     v celém oboru přirozených čísel –

     do 1000 000

- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problém, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky

 

-     řeší  a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v daném oboru přirozených čísel

 

-     řešení slovních úloh

-     slovní úlohy řešené

       netradičním způsobem

-     aritmetický průměr

 

 

OSV/1, 2

VDO/1

EV/3, 4

český jazyk

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 

 • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
 • čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy

-     souřadnice bodů

-     soustava souřadnic

-     závisle a  nezávisle proměnná

 • čtení vhodně sestavených údajů z tabulek a vytváření grafů

OSV/1, 2

VDO/1

EV/3, 4

český jazyk

vlastivěda

 

 

-   vyhledává, sbírá a třídí data

 

-    vyhledává, sbírá a třídí data

 • využívá kontrolu výpočtů

 

-    počítání na kalkulátorech –   využití při kontrole výpočtů i při řešení některých slovních úloh

 • jízdní řády

 

OSV/1, 2

VDO/1

EV/3, 4

vlastivěda

 

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 

 

 • graficky sčítá a odčítá úsečky

 

-     narýsuje délky úseček

 • graficky sčítá a odčítá úsečky

 

-     procvičování grafického 

součtu úseček

 • grafický rozdíl úseček

 

pracovní činnosti

 

-    narýsuje a znázorní základní

rovinné útvary (čtverec, obdélník,

trojúhelník a kružnici),užívá jednoduché konstrukce

 

-    sestrojí kružnici 

-    sestrojí kruh

 

     

 

-     kruh, kružnice

 

 

 

-    rozpozná a popíše základní

      rovinné útvary v prostoru

 

-    rozpozná a popíše základní rovinné útvary v prostoru

 

-   kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel a válec

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode