Pracovní činnosti

26.08.2013 17:16

Předmět:Pracovní činnosti

Ročník:4

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

                                                                                                Práce s drobným materiálem

 • vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 • rozměřuje, stříhá a vyřezává z papíru, kartonu, vlnité lepenky
 • modeluje drát do daného tvaru, měří, ohýbá, štípe

 

 • práce  s papírem a kartonem
 • práce s kovem – drátem 
 • měření, ohýbání, štípání 
 • EV/2
 • využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
 • přišije patent
 • zvládne ozdobný steh
 • lepí textil
 • samostatně vybírá a aranžuje přírodní materiál
 •  
 • rozvíjení drobné  motoriky
 • lidové tradice
 • lidové tradice
 • vlastnosti přírodního materiálu
 •  
 • vánoce, velikonoce
 • Vv, přírodověda
 • EV/4
 • volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
 • podle materiálu volí správné pomůcky a nástroje
 • funkce a využití pracovních nástrojů a náčiní
 •  
 • udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce, poskytne první pomoc při úrazu
 • udržuje pořádek na pracovním místě a jeho okolí
 • nahlásí úraz
 • umí ošetřit drobná  zranění

 

 

 

 

 

 

 

 • organizace práce a hygiena

 

 • bezpečnost práce

 

 

 

 

 

 • přírodověda - člověk

Konstrukční činnosti

 • provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
 • montuje a demontuje výrobek ze stavebnice
 • třídí součástky
 • zvládá jednoduché operace a organizace práce
 • práce se stavebnicí

 

 • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
 • používá  správně návodu při postupech práce
 • technika práce s konstrukční stavebnicí
 • pracovní návod
 • čtení s porozuměním
 • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
 •  předchází  možnosti vzniku úrazu
 • zásady bezpečnosti práce při montáži
 • zásady první pomoci
 •  
 •                                                                                            Pěstitelské práce
 • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pokusy a pozorování
 •   zasadí  nebo přesadí rostlinu do květináče
 • vyseje  osivo na záhon
 • zvládá dělení trsů
 • podmínky pro pěstování rostlin v místnosti a na pozemku
 • půda a její příprava
 • rozmnožování rostlin
 • přírodověda
 • EV/3
 • ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
 • zalévá, rosí, hnojí, pozoruje
 • kypří, pleje, zalévá, sklízí 
 • ošetřování pokojových rostlin
 • pěstování rostlin na záhonu
 • plevele
 • přírodověda
 • volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
 • umí zvolit a pracovat se správným nářadím
 • využití nářadí při práci s rostlinami
 •  
 • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
 • pracuje bezpečně
 • dodržuje hygienu
 • ví jak se zachovat při bodnutí hmyzem
 • ukázky prací
 • nebezpečí onemocnění
 • první pomoc
 •  

 

 

 

Příprava pokrmů

 • orientuje se v základním vybavení kuchyně
 • rozpozná a vyjmenuje základní vybavení kuchyně - nádobí
 • základní vybavení kuchyně
 • EV/4
 • připraví jednoduchý pokrm
 • připraví jednoduchý studený pokrm (pomazánka)
 • výběr a nákup potravin
 • výrobní postup
 • skupinová práce
 • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
 • připraví jednoduchou tabuli
 • správně používá příbor, ubrousek,
 • jednoduchá úprava stolu
 • pravidla správného chování

 

 

 • MV/2
 • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc
 • na pracovišti má pořádek
 • při výrobě používá ochranné     prostředky
 • dbá na čisté ruce
 • zná tel.  číslo první pomoci
 • organizace práce
 • hygiena a bezpečnost
 • zásady první pomoci
 •  

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode