Pracovní činnosti

26.08.2013 17:27

Předmět:Pracovní činnosti

Ročník:5

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

                                                                                              

Práce s drobným materiálem

 • vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 • rozměřuje, stříhá a vyřezává z papíru, kartonu, vlnité lepenky
 • rozlišuje různé druhy papíru balicí, kancelářský,novinový,kreslicí rozliší jejich vlastnosti
 • modeluje drát do daného tvaru, měří, ohýbá, štípe
 • měří, orýsuje ,volí správný postup při broušení
 •  používá vhodné lepidlo

 

 • práce  s papírem a kartonem
 • vlastnosti materiálu

 

 

 

 

 

 • práce s kovem – drátem 
 • měření, ohýbání, štípání 
 • jednoduché opracování dřeva, lepení a povrchová úprava,
 • vlastnosti dřeva

 

 • využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
 • přišije patent, háček, očko
 • zvládne ozdobný steh
 • látá
 • šije obrubu
 • rozlišuje rub a líc tkaniny
 • lepí textil
 • samostatně vybírá a aranžuje přírodní materiál
 • drhá z jednoduchého uzlu
 • rozvíjení drobné  motoriky
 • technika pracovních postupů při opravě oděvu
 • lidové tradice
 • lidové tradice
 • vlastnosti přírodního materiálu
 • drhání
 • Vánoce, Velikonoce
 • Vv, přírodověda
 • volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
 • podle materiálu volí správné pomůcky a nástroje
 • funkce a využití pracovních nástrojů a náčiní

 

 • udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce, poskytne první pomoc při úrazu
 • udržuje pořádek na pracovním místě a jeho okolí
 • nahlásí úraz
 • umí vyčistit  a obvázat drobné zranění
 • organizace práce a hygiena
 • bezpečnost práce
 • zásady první pomoci

 

 

 

 

 • přírodověda - člověk

 

Konstrukční činnosti

 • provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
 • montuje a demontuje výrobek ze stavebnice
 •  spojuje pomocí matic a šroubů,hřídele,kol                                                                         
 • zvládá drobné opravy jízdního kola - utahování
 • třídí součástky
 • zvládá jednoduché operace a organizace práce
 • práce se stavebnicí
 • jízdní kolo

 

 • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
 • samostatně a správně používá  návodu  a náčrtu
 • technika práce s konstrukční stavebnicí
 • pracovní návod
 • čtení s porozuměním
 • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
 • předchází  možnosti vzniku úrazu
 • dbá na bezpečnost svoji i druhých
 • zásady bezpečnosti práce při montáži
 • zásady první pomoci
 •  

                                                                                        

Pěstitelské práce

 • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pokusy a pozorování
 • zasadí  nebo přesadí rostlinu do květináče
 • vyseje  osivo na záhon
 • umí zasadit cibuli
 • sleduje stádia růstu
 • podmínky pro pěstování rostlin v místnosti a na pozemku
 • půda a její příprava
 • sázení rostlin
 • přírodověda
 • EV/2
 • ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
 • zalévá, rosí, hnojí, pozoruje
 • kypří, pleje, zalévá, sklízí
 • jednotí rostliny
 • pěstuje rostlinu ve vodním roztoku
 • ošetřování pokojových rostlin
 • pěstování rostlin na záhonu, jednocení
 • rychlení a rozmnožování
 • přírodověda
 •  volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
 • umí zvolit a pracovat se správným nářadím
 • využití nářadí při práci s rostlinami
 •  
 •  dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu
 • pracuje bezpečně
 •   zná nebezpečí jedovatých rostlin
 • dodržuje hygienu
 • ví jak se zachovat při bodnutí hmyzem
 • umí poskytnou první pomoc
 • ukázky prací
 • nebezpečí onemocnění
 • jedovaté rostliny, drogy, alergie
 • první pomoc
 •  

 

 

                                                                                          

Příprava pokrmů

 • orientuje se v základním vybavení kuchyně
 •  rozpozná a vyjmenuje základní vybavení kuchyně – nádobí a spotřebiče
 • základní vybavení kuchyně
 • technika v kuchyni
 • historie

 

 • připraví jednoduchý pokrm
 •  připraví jednoduchý studený pokrm
 •  vyjmenuje možnosti skladování potravin
 • výběr a nákup potravin
 • výrobní postup
 • skladování potravin

 

 • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
 • připraví sváteční tabuli
 • správně používá příbor, ubrousek, během jídla nepije,správně odkládá příbor
 • jednoduchá úprava stolu
 • pravidla správného chování

 

 

 • MV/2
 • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc
 • na pracovišti má pořádek
 • při výrobě používá ochranné prostředky
 • bezpečně zachází s nožem
 • dbá na čisté ruce
 • zná tel.  číslo první pomoci a zastaví krvácení
 • organizace práce
 • hygiena a bezpečnost
 • zásady první pomoci

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode