Přírodověda

26.08.2013 17:18

Předmět: Přírodověda

Ročník:4

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

                                                                                               

Rozmanitost přírody

 

-   objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé  a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činnosti člověka

 

-   rozlišuje základní ekosystémy (potok, les, rybník, louka, zahrada, pole)

-   dokáže popsat některé základní práce v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství

-   vysvětlí vztahy neživé přírody a organizmů

 

-   měření hmotnosti, objemu, teploty, času, délky

 • vlastnosti látek
 • rostliny a živočichové v přírodě
 • živé organizmy v jednotlivých ročních obdobích

 

přírodovědné vycházky

EV/  1 - 4

herbář

 

-   vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období

 

-   vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi

-   ukáže pohyb Země a jeho důsledky na globusu

 

-   Slunce, sluneční soustava

 • kalendář, střídání ročních

období

 

 

-   návštěva planetária

 

-   zkoumá základní společenstva na vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organizmy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organizmů prostředí

 

-   rozlišuje vybrané jedovaté a jedlé houby, kulturní a plané rostliny,  některé keře, stromy, léčivky

-   umí cíleně pozorovat přírodniny

-   uvádí rozdíly mezi výživou rostlin a hub

-   rozlišuje základní části rostliny

 

-   houby

-   rostliny (byliny, dřeviny)

-   živočichové

-   vlivy člověka na přírodní společenstva

 

-   klíče k určování rostlin a živočichů – seznámení

-   přírodovědné vycházky

 

Člověk a jeho zdraví

 

-   účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob

 

-   vhodně naplňuje svůj denní režim- uplatňuje zásady zdravé výživy, dostatek odpočinku, optimální délky spánku, přiměřeného množství tělesného pohybu

 

-   denní režim

 • pitný režim
 • pohybový režim
 • zdravá strava
 • předcházení úrazům
 • dopravní výchova
 • stres a jeho rizika
 • reklama

 

OSV/1

EV/3

 

-   uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události

 

 

-   zná a dodržuje zásady bezpečného chování v rizikovém prostředí

-   používá adresy a telefonní čísla odborných institucí poskytujících pomoc v nesnázích

 

-    nebezpečné situace kolem nás

-    riziková prostředí

 

modelové hry

 

-   ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

 

-   poskytne první pomoc u lehčích poranění a ovládá základní obvazovou techniku

 

-   zásady první  pomoci

 

beseda s pracovníkem ČČK

 

-   uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty daného věku

 

-   chápe význam dobrého soužití pro vytváření společných mravních zásad a pravidel chování v rodině

-   uvědomuje si základní práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny

-   orientuje se ve vztazích mezi lidmi

 

-   rozdíly mezi chlapci a děvčaty

 • rodina
 • návykové látky
 • zdravý způsob života

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode