Přírodověda

26.08.2013 17:28

Předmět:Přírodověda

Ročník:5.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

                                                                                              

Rozmanitost přírody

 

-   porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organizmech, prakticky třídí organizmy do známých skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy

 

-  zná základní znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživu, stavbu těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka

- umí třídit jednotlivé látky, orientuje se ve změnách látek s skupenství, při měření užívá základní jednotky

 

 

 

 • savci
 • ptáci
 • obojživelníci
 • ryby
 • plazi
 • bezobratlí
 • rostliny
 • houby
 • voda
 • nerosty
 • jednotky SI
 • jednoduché stroje
 • druhy energie

 

pokusy

EV/1- 4

 

-   zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

 

-   je si vědom důležitosti rozmanitosti  životních podmínek na Zemi

-   chápe a dokáže vysvětlit      důležitost rovnováhy v přírodě

-   dokáže vysvětlit koloběh vody     v přírodě

 

 • vzduch
 • podnebí, počasí
 • proudění vzduchu
 • rovnováha v přírodě
 • význam ovzduší

 

 

 • založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
 • samostatně zvládne uskutečnit jednoduchý pokus
 • klíčení rostlin
 • páka

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

 

-   využívá poznatků o lidském těle  vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

 

-   zná stavbu a základní funkce lidského těla

 

-   kostra

-   dýchací soustava

-   trávicí soustava

-   vylučovací soustava

-   oběhová soustava

-   kůže

-   smysly

 

výtvarná výchova

 

-   rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

 

-   zná základy lidské reprodukce

-   uvědomuje si jednotlivé etapy ve vývoji jedince

 

-   rozmnožovací soustava

-   rodina

-   etapy

 

beseda

 

-   předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek

 

-   respektuje skutečnost, že léky proti bolestem, na spaní a uklidnění nesmí užívat bez doporučení lékaře a vědomí rodičů

-   zná škodlivost legálních i nelegálních návykových látek na zdraví

-   umí odmítat nabízené návykové látky

 

-   návykové látky

 

beseda s lékařem

-   uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou

-   zná zásady chování na nebezpečných místech

-   umí se orientovat v situaci hromadného ohrožení

-    šikana

 • doprava
 • situace hromadného ohrožení
 • týrání
 • sexuální zneužívání
 • riziková prostředí
 • první pomoc

dopravní hřiště

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode