Průřezová témata

26.08.2013 15:54

Průřezová témata

Realizace průřezových témat v našem ŠVP nám pomáhá vytvářet a rozvíjet osobnost žáka. Jednotlivá témata se objevují ve všech vzdělávacích oblastech. V našem ŠVP jsou průřezová témata rozpracována do tabulek podle tématu, ročníku a předmětu. Jsou uvedena tedy u každého jednotlivého vyučovacího předmětu.

OSV – osobnostní a sociální výchova

VDO – výchova demokratického občana

VMEGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

MkV– multikulturní výchova

EV – environmentální výchova

MV – mediální výchova

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode