Prvouka

26.08.2013 16:50

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět

Předmět:Prvouka

Ročník:1

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Místo, kde žijeme

 

 

-   vyznačí v jednoduchém plánku  místo svého bydliště, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   popíše dům ,ve kterém bydlí

-   zná jméno obce

-   zná cestu do školy a zpět

-   dovede nakreslit obrázek školy

-   chová se ukázněně ve škole i mimo školu

-   orientuje se ve škole

-   umí si připravit pomůcky do školy

-   udržuje pořádek ve svých věcech

-   uspořádá si  pracovní místo

-   rozlišuje čas k odpočinku a práci

-   dovede rozlišit nežádoucí formy chování

 

 

 

 

-   obec

-   škola, domov

-   popis školy

-   život ve škole

-   popis školy, prostory

-   přestávky, rozvrh, volné dny

-   základní pravidla chování

-   osobní bezpečí

 

 

 

 

 

 

 

 

ČJ

Vv

 

OSV/1-práce ve skupině

 

vycházky

 

Lidé kolem nás

 

 

-   rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

 

 

-   projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   přiměřeně se chová k mladším i starším členům rodiny, k blízkým i méně známým

-   rozlišuje základní vztahy   rodinných příslušníků

 

 

-   chápe nevhodnost neslušných a hrubých slov

-    přiměřeně se chová ke svým spolužákům, k dospělým

-   chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi

 

 

-   chování v rodině

-   společenská pravidla

-   právo a spravedlnost

-   rodina

 

-   chování k mladším a starším

-   pozdravy

-   seznamování

-   jednání v obchodě, na poště

-   soužití lidí

 

 

 

-   vést žáky k uvědomění si nové pozice

ČJ

Vv

VDO/1-   výchova k samostatnosti, ke smyslu pro spravedlnost

 

MV/2-   vztahy mezi lidmi, chování mezi sebou

 

 

 

 

Lidé a čas

 

-   využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   vyjmenují  roční doby, dny v týdnu, části dne, celá hodina

-   charakterizují roční doby,popíší změny v přírodě

 

 

 

 

-   zařadí Vánoce a Velikonoce

-   dodržují základní pravidelné činnosti denního režimu

-   rozlišují čas učení, práce,hry, čas k návratu domů

 

 

 

 

-   roční doby, stavy a změny v přírodě, činnosti dětí a dospělých

-   orientace v čase

-   hodiny

-   denní režim

-   časový řád

 

-   současnost a minulost v našem životě

 

ČJ

VV

PC

M

 

 

 

 

EV/3 – lidské aktivity,

Vztah člověka k prostředí

 

 

výzdoba, výstava

Rozmanitost přírody

 

 

-   pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

 

 

 

 

-   roztřídí některé přírodniny podle  nápadných určujících znaků, uvede

příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   popisují proměny v přírodě v různé roční době – počasí, vzhled rostlin, chování živočichů v různých obdobích

 

 

 

 

-   poznají nejběžnější živočichy vyskytující se na dvoře, v obci a v nejbližším okolí

-   pojmenují základní druhy ovoce, které roste na naší zahradě, poznají zeleninu, kterou pěstujeme doma, květiny z naší zahrady, okolí školy, v obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   roční doby – znaky, vzhled rostlin, chování živočichů, péče o zvířata a ptáky, sezónní práce na poli, na zahradě, zábavy dětí

 

 

 

-   domácí zvířata

-   volně žijící zvířata v lese

 

-   rostliny na zahradě, ovocné stromy, okrasné stromy v okolí školy, v obci a okolí

 

PC

Vv

 

EV/4- výchova k ochraně životního prostředí

 

 

-   projekt  - Výchova k zodpovědnému vztahu  ke zvířatům

-   výukový program Mravenec

 

 

Člověk a jeho zdraví

 

-   uplatňuje základní hygienické,režimové a jiné preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle

-   projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

 

 

 

-   dodržuje zásady bezpečného chování, aby neohrožoval své zdraví a zdraví jiných

 

 

 

 

-    uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

-   dodržuje hygienické zásady, návyky osobní hygieny, např. umývání rukou, hygienické chování při jídle, umývání ovoce a zeleniny, neolizuje předměty, např.peníze, dokážou se sami obléci, uklidí si kolem sebe

-   řekne o svých potížích , bolestech

-   zná názvy běžných onemocnění

 

 

 

-    uvědomuje si správné chování ke spolužákům

-    bezpečně se chová v dopravním prostředku, při činnostech ve škole i mimo školu, v přírodě

 

 

-    správně přechází silnici, jde po správné straně

-    umí dojít k autobusové zastávce

-    chodí po chodníku

-    nehraje si na silnici

 

 

 

-   péče o zdraví

-   hygiena

-   zdravá výživa, pitný režim

-   chování v jídelně, stolování

-   čistota těla

-   čistota prostředí

-   u lékaře

-   lidské tělo

 

 

-   bezpečné chování při různých činnostech ve škole i mimo školu – o přestávce, v jednotlivých hodinách, na vycházce,v lese

 

 

-   chování na silnici

-   chování v dopravních prostředcích

 

 

 

ČJ

 

 

 

projekt Zdravé zuby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopravní výchova

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode