Prvouka

26.08.2013 16:57

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Předmět:Prvouka

Ročník:2

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Místo, kde žijeme

 

-   vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   orientuje se v okolí školy,   v okolí bydliště, v obci, v nejbližším okolí obce

-   je seznámen se školním řádem a dodržuje ho

-   nebojí se požádat o pomoc

-   pojmenuje nejdůležitější dopravní značky v obci

-   umí dojít k autobusové zastávce

-   správně přechází vozovku

-   chodí po chodníku

-   správně se chová  v hromadné dopravě

-   stará se řešení o čistotu obce

 

 

 

 

-   obec, místní krajina

-   orientace ve škole a v okolí

-   prostředí pro práci a odpočinek

-   školní řád

 

 

-   dopravní značky

-   dopravní prostředky

-   bezpečnost na silnici

 

 

 

 

 

-   ochrana přírody, vliv člověka

ČJ

Vv

L.v.

OSV/1 práce ve skupině

MV/2 – vztahy mezi lidmi

vycházky

dopravní výchova

 

Lidé kolem nás

-   rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

 

 

 

-   odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností

 

-   umí pojmenovat vztahy mezi členy rodiny

-   zná role jejích členů, jména

-   rozeznají příbuzný – známý

 

 

-   vyjmenuje nejběžnější povolání

-   orientuje se v profesi rodičů

-   orientuje se v obchodě, nákupy

-   zná peníze a jejich cenu

-   dovede hovořit o stavbě,   obchodě, poště, pekárně

-   povolání umělců, vědců

-   ví, jaký význam mají všechna povolání

 

 

 

 

 

-   rodina

-   příbuzenské vztahy v rodině,širší příbuzenské vztahy

-   život rodiny

-   cizí lidé, známí, kamarádi

 

-   povolání, služby

-   v obchodě, práce na stavbě, na poště, v pekárně

-   práce umělců, vědců

 

 

ČJ

Vv

MV/2 – harmonické vztahy v rodině

výstava fotografií

 

návštěva na některém pracovišti

Lidé a  čas

-   využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,

rozlišuje děj v přítomnosti, minulosti, budoucnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   určí kolik je hodin – čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá, minuty

-   chápe rozdíl přítomnost, minulost, budoucnost

-   určuje čas podle kalendáře,

-   vyjmenuje roční doby, dny v týdnu, měsíce v roce

-   zná rozdíl mezi kalendářním a školním rokem

 

 

-    hodiny

-    určování času

-    dny, měsíce, roční doby

-    odlišnosti ročních dob

-    minulost, současnost, budoucnost – rozdíly v životě lidí

Vv

M

 

kronika

Rozmanitost přírody

-   pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních dobách

 

 

 

 

-   roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organizmů ve známé lokalitě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   dokáže popsat změny v přírodě v jednotlivých ročních dobách-počasí, délka dne, chování živočichů, rostlin, práce na poli

 

 

 

-   umí rozlišit domácí zvířata a zvířata volně žijící

-   pojmenuje je podle obrázku, pojmenuje jejich mláďata, potravu, hnízdo

-   popíše podle obrázku základní části těla čtyřnohého zvířete a ptáka

 

-   pozná běžné květiny v zahradě, na louce, byliny,

-   umí pečovat o pokojové květiny

 

-   pojmenuje užitkové rostliny zeleninu, ovoce

-   pozná běžné ovoce, ovocné stromy

-   pozná běžné jehličnaté a listnaté stromy z obce a okolí

 

-    roční doby – vyjmenuj, popiš

-   změny v přírodě

-   počasí

-   zábavy dětí

-   práce na poli, na zahradě v různých ročních dobách

 

 

-   doma chovaní živočichové

-   živočichové u lidských příbytků

-   život v lese

-   život na poli

-   život u vody,ve vodě

-   život na louce

 

 

-   květiny na zahradě, na louce

 

-    pokojové květiny

 

-    zelenina

-    ovoce, ovocné stromy

 

 

-    jehličnaté stromy

-    listnaté stromy

 

Vv

 

 

EV/4-   vztah člověka k prostředí, ochrana životního prostředí

 

 

 

projekt Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům

výukový program Mravenec

 

 

vycházky

 

 

 

 

výstava

Člověk a jeho zdraví

-   uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní  návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle,projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

 

 

 

 

 

-   dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

 

 

 

 

 

-   uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro chodce

-   pojmenuje základní části těla, smysly

-   dodržuje základní hygienické návyky

-   dbá o osobní hygienu

-   pečuje o zevnějšek

-   chápe význam dostatečného spánku, odpočinku, aktivního pohybu

 

 

-    pozná příznaky běžných nemocí

-   zbavuje se strachu před prohlídkou u lékaře, zubního lékaře

-    ví, proč je nezbytné očkování

 

 

 

-    zná základní pravidla silničního provozu pro chodce

-   správné přechází vozovku

chůze po chodníku

-   ví, jak se správně chovat v dopravních prostředcích

-   vysvětlí význam základních dopravních značek

 

 

 

 

 

-    lidské tělo, smysly

-   hygiena a čistota

-   čistota těla

-   čistota prostředí kolem nás

-   čistota potravin

-   péče o chrup

-   péče o zevnějšek

 

 

 

 

-   nemoc, úraz - vyjmenuj

-   dětské nemoci

-   předcházení nemocem

-   lékárnička

-   návštěvy lékaře

-   nebezpečí léků

 

 

-   dopravní značky

-   chování na silnici

-   seznámení s telefonními čísly

-   nácvik ohlášení nehody, požáru

CJ

Vv

 

 

projekt Zdravé zuby

 

 

 

 

 

Mladý zdravotník

         

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode