Prvouka

26.08.2013 17:06

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

 

Předmět: Prvouka

Ročník:3

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Uč   Učivo

Přesahy a vazby

(mezipředmětové vztahy,

 průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

Místo, kde žijeme

 

-   vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a školu, významné budovy v obci, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí

 

 

 

-   začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí,obci

 

 

 

 

-    rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost

 

 

-   orientuje se v okolí školy, v obci, v místní krajině

-   seznámí se základními údaji  z historie a současnosti obce

-   pojmenuje dopravní značky v okolí školy, v obci

-   orientuje se v jízdních řádech

 

-   umí pojmenovat části obce 

-   orientuje se v obci

-   ví, jak žijí lidé v obci

-   zná jména sousedních obcí

-   pojmenuje nejbližší města

-   orientuje se podle světových 

    stran

 

-     -   jmenuje  rybníky,potoky kopce v obci a v okolí

-   poznává přírodu život a přírodu v okolí obce

-   dovede posoudit životní prostředí v obci

-   využívá informační  a komunikační technologie

 

 

 • okolí školy
 • plánek obce
 • kultura v obci
 • podniky
 • obecní úřad
 • dopravní značky
 • chování na silnici
 • minulost obce
 • významné budovy v obci

 

 • spojení se sousedními obcemi
 • poloha obce v krajině
 • světové strany
 • mapa
 • Evropa a svět- cestování
 • ochrana přírody
 • péče o čistotu vody, ovzduší, třídění odpadu

 

 

 

 

ČJ

Vv

 

OSV/1 – práce ve skupině

MV/2- harmonické vztahy při práci

 

 

vycházky, besedy

 

 

 

 

 

EV/4- vztah člověka k prostředí

výchova k životnímu prostředí

Lidé kolem nás

 

-   projevuje toleranci k odlišnostem  spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům

 

 • rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která s už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

 

 

 

 

-   zná základní práva dítěte

-   ví jaké má žák povinnosti

-   rozezná dobré a špatné vlastnosti

-   rozliší lidské rasy

-   respektuje odlišné názory a zájmy   jiných

-   poukazuje na nevhodné chování svoje i

  spolužáků

 

 • práva a povinnosti žáků
 • podobnost a odlišnosti lidí
 • lidské rasy
 • mezilidské vztahy
 • chování na veřejnosti
 • pravidla školního řádu
 • soužití lidí
 • rovnost lidí

 

ČJ

Vv

 

MV/2 – pravidla chování mezi sebou

Lidé a čas

- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí, na příkladech porovnává minulost a současnost

 

 

 

 

 

- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spojené s místem, v němž žije

 

- vlastnictví

- orientuje se v čase podle hodin

 podle kalendáře

- charakterizuje měsíce, roční doby

- sleduje data narození členů rodiny, zná svoje datum narození

- jmenuje datum významných dnů, státních svátků

- letopočet

-  průběh lidského života

 

- vypráví o slavných občanech obce

- zná základní údaje o minulosti obce

  a současnosti obce

- jmenuje historické památky

 

 

 - používá peníze při drobných nákupech

- hraje si na obchod

- půjde na svůj opravdový nákup

 • kalendář
 • datum
 • měření času, jednotky času
 • rytmus života
 • fáze života od narození do stáří
 • časové vztahy v přírodě
 • vrstevníci, mladý, starý
 • významné dny, svátky

 

 • z minulosti naší obce- historie, památky
 • slavní občané obce
 • stavební památky
 • pracovní příležitosti v obci

 

 

 

 

 

 • peníze, bankovky, mince

M

L.v.

Vv  

pokusy

 

 

 

 

 

 

 

-  návštěva knihovny

-  čtení v kronice     

 

 

 

 

 

 

M , AJ                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rozmanitost přírody

 

-  provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů

 

 

 

 

 

- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

 

 

 

- umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod.

- užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, objem, teplotu

- rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny

 

 • vlastnosti a změny látek
 • voda, vzduch
 • nerosty, horniny, půda

 

 • vážení a měření
 • měřidla a jednotky
 • živá a neživá příroda
 • životní podmínky

 

 

 

 

 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí

 

Vv

M

 

 

- výukový program  -Mravenec

 

 

 

 

 

 

- projekt Výchova k zodpovědnému vztahu

ke zvířatům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho zdraví

 •    uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle, projevuje  vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

-   chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná

-   v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe a pro jiné dítě

-   reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

-   uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

-   rozlišuje lidské rasy, chápe rovnost

-   pojmenuje části těla

-   pozná orgány těla  a jejich význam

-   jmenuje vnitřní ústrojí a jejich význam

-   zná zásady zdravé výživy, význam pitného režimu, zdravého dýchá

-   ví, co je zdravé a podnětné prostředí

-   dodržuje hygienické zásady, chrání své zdraví a je ohleduplný k ostatním

-   popíše vývoj člověka od narození do stáří

-    odmítá dárky od cizích lidí

-    neodchází s cizími lidmi

-   upozorní na špatné chování ke své osobě, spolužákům

-   reaguje na pokyny dospělých při ohrožení

-   uvědomuje si nebezpečí úrazu

 

 

 

 

 

 

-    zná základní pravidla silničního provozu pro chodce

-   správné přechází vozovku

chůze po chodníku

-   ví, jak se správně chovat v dopravních prostředcích

-   vysvětlí význam základních dopravních značek

- vybavení kola

- uvědomuje si nebezpečí chodce

-   člověk a lidé

-   části těla člověka

-   orgány

-   vnitřní ústrojí

-   naše smysly

-   co potřebujeme k životu

-   zdraví a bezpečnost

-   zásady zdravého života

-   průběh lidského života

 

 

 

 

 

 

-    člověk mezi lidmi

-    šikana, týrání

-    škodlivé látky

 

 -   nebezpečí ohně

 -   elektrická energie – pomocník, ale i  

      nebezpečí

 

 

 

 

 -  dopravní značky

-   chování na silnici

-   seznámení s telefonními čísly

-   nácvik ohlášení nehody, požáru

Tv

Vv

ČJ

 

 

 

 

- projekt Zdravé zuby

- projekt Mé chytré tělo

výchova k zdravému způsobu života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • dopravní hřiště
 • cyklistika

 

(cyklisty) na komunikaci, dokáže se v obou chovat bezpečně

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode