Školní družina

26.08.2013 17:42
Školní družina

 

 

Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ Olešná

1) Identifikační údaje

 

Název ŠVP                                                   ŠVP Školní družiny při ZŠ a MŠ Olešná

Název školy     Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov

Adresa školy                                                 Olešná 54, 393 01 Pelhřimov

Ředitelka školy                                              Mgr. Hana Řádová

IČO                                                               75000717

REDIZO                                                         600061299

Kontakty                                                       tel. 565 322 489

E-mail                                                           skola@olesna.cz

         radova@zsolesna.cz

www                                                              www.zsolesna.cz

Zřizovatel                                                      Obec Olešná

Adresa                                                           Olešná 94, 393 01 Pelhřimov

Kontakt                                                          565 323 772     

Zpracovatel                                                   vychovatelka – Mgr. Romana Šulcová

Platnost                                                         od 1. 9. 2008

 

 

 

Mgr. Romana Šulcová                                                                      Mgr. Hana Řádová

vychovatelka                                                                                     řed. školy

 

 

 

2) Charakteristika školní družiny

 

Škola je málotřídního typu, pouze s ročníky 1. stupně. Školní družina má jedno oddělení, kam chodí žáci všech ročníků. Je umístěna v budově mateřské školy.

 

Materiální podmínky

počítače

televizor

videorekordér

radiomagnetofon

Mezi další vybavení školní družiny patří společenské hry, stavebnice, potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost, dětské knihy, časopisy, sportovní náčiní, stolní fotbal a hokej. K odpočinku a relaxaci slouží koberec v rohu třídy.

ŠD dále  využívá při své činnosti místnost na cvičení, umístěnou v mateřské škole a nedaleké hřiště.

 

Personální podmínky

Vychovatelka je kvalifikovaná, dále se vzdělává  - akreditované kurzy, počítačová gramotnost, dlouholetá pedagogická praxe, samostudium.

 

Ekonomické podmínky

Poplatek za školní družinu činí 40,- Kč na jeden měsíc. Poplatek je vybírán hotově dvakrát ročně -  vždy na počátku nového pololetí na základě příjmového dokladu. Za vybrané školné jsou nakupovány hračky, hry a potřeby pro práci v ŠD.

 

Projekty, mezinárodní spolupráce

Ve školní družině nejsou organizovány dlouhodobé projekty. Škola nespolupracuje s jinou školou na mezinárodní úrovni.

 

Krátkodobé projekty ve školní družině

Bystré hlavy                  – hlavolamy, křížovky, luštění

Umím se chovat            – slušné chování

Vánoční dílna

Jarní dílna

Pomoc v tísní                 – besedy, první pomoc, tísňové linky

Cesta za pokladem       – všeobecné dovednosti znalosti na stezce lesem

Programy Ekocentra

Třídění  odpadu              - soutěž s ,,Panem Popelou“

Tyto projekty budou zařazeny v průběhu celého školního roku

 

Spolupráce s rodiči, školskou radou…

Škola úzce spolupracuje s radou školy, s PPP Pelhřimov (spolupráce při integraci žáků), s rodiči i zřizovatelem, případně dalšími organizacemi – Sbor dobrovolných hasičů Olešná (příprava akcí pro děti, péče o okolí školy).

 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

ŠD tvoří jednu právnickou osobu, proto bezpečnost a ochrana zdraví je zajišťována v rámci celé školy. Školní řád stanovuje obecná pravidla chování dětí ve škole, z něho vycházejí jednotlivé vnitřní řády. Při přesunu žáků  z budovy do budovy je kladen důraz na bezpečné a pořádek.

S řádem školní družiny jsou děti seznamovány opakovaně a průběžně při různých činnostech.

Záznamy provádíme do pedagogické dokumentace ( třídní kniha ŠD). V nitřní řád je umístěn v učebně.

 

 

 

 

 

3) Charakteristika ŠVP

 

1) Cíle výchovy ve školní družině

Výchovná práce ve školní družině má svá specifika a liší se od organizace vzdělání ve škole. Základním prostředkem činnosti je hra založená na prožitku dětí, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

 

Školní družina

 • rozvíjí dítě v dovednostech a vědomostech potřebných k životu ve společnosti
 • umožňuje dítěti najít si své místo ve skupině
 • napomáhá formování životních postojů a posiluje osobnost dítěte k dosažení úspěchu
 • zabezpečuje odpočinek, relaxaci a aktivní využití volného času
 • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
 • spolupracuje s rodinou

 

Cílem programu ve školní družině je připravit dítě pro život v současné společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ve školní družině ho vybavit potřebnými vědomostmi, dovednostmi a postoji.

 

Školní družina je místo, kde děti mají možnost

 • regenerovat síly
 • zájmově se vyžít
 • zvolit si činnost
 • rozvíjet tvořivost
 • posilovat sebevědomí
 • prožít radost
 • být součástí kolektivu
 • projevit aktivitu

 

2) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Naši školu mohou navštěvovat žáci se zdravotním znevýhodněním (máme zkušenosti s dětmi sluchově postiženými), se sociálním znevýhodněním, speciálními vývojovými poruchami učení a chování i žáky talentovanými. Učitelé sledují výchovně vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s rodiči zajišťují odbornou diagnostiku v PPP. Na základě vyšetření jsou pak konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky. Výhodou pro práci s těmito dětmi je nižší počet dětí ve třídách.
Žáci se zdravotním znevýhodněním, SPUCH i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku vyškolení pedagogové ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá 2 krát týdně po 30 minutách individuální reedukace.

3) Péče o talentované a mimořádně nadané žáky

V případě nadanějších žáků je v rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání.
Pokud bude zjištěno mimořádné nadání žák, bude škola spolupracovat s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného vyšetření sestaví a bude realizovat IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimořádně nadaní žáci mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální zkoušky.

 

 

4) Průřezová témata

Rozvíjí se u žáků pomocí metod a forem práce v těchto tematických okruzích

 

Osobnostní a sociální výchova

 

Osobnostní rozvoj

 

1.Rozvoj poznávání

 • vybírat si zájmové činnosti dle svých možností a rozvíjí své zájmy
 • rozvíjet svou citovou stránku osobnosti a citové vazby
 • zdokonalovat si postřeh pomocí her

 

2. Sebepoznání a sebepojetí

-     napomáhat zvládání vlastního chování

-     posilovat pozitivní myšlení

-     všímat si dění i problémů kolem sebe, nevyhýbá se řešení

-     rozlišovat správná a chybná řešení

-     dokončovat započatou práci

 

3. Seberegulace a sebeorganizace

-     dodržovat zásady bezpečného chování

-     neohrožovat své zdraví ani zdraví ostatních

-     projevovat citlivost a ohleduplnost

-     rozpoznávat vhodné a nevhodné chování

-     všímat si nespravedlnosti, agresivity a šikany

-     respektovat jiné, být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

 

4. Psychohygiena

-     vychovávat k odpovědnosti za svou osobu, posilovat tělesnou zdatnost

-     nést odpovědnost za své zdraví, rozpoznat nebezpečí

-     vést ke správným stravovacím návykům

-     dodržovat osobní hygienu, základní hygienické návyky

-     odpovídat za úklid svých věcí v šatně a jejich uložení

-     vyrovnávat se s neúspěchy a nedostatky, hledat způsob nápravy

-     umět řešit různé životní situace a vypořádat se se stresem

 

Kreativita

-     vytváření podmínek a příležitostí pro tvořivost při hraní

-     podněcování zájmu a využívání tvořivosti dětí při výzdobě a činnosti ŠD

-     nechat děti organizovat různé činnosti, pomoc při sportovních akcích

 

Sociální rozvoj

                 

1. Poznávání lidí

-     vzájemné poznávání se ve třídě

-     prevence sociálně patologických jevů

-     podobnost a odlišnost lidí

-     naučit se zachovat klid a rozvahu

 

2. Mezilidské vztahy

-     vytváření společensky žádoucích hodnot

-     vytváření základu právního vědomí – úcta, porozumění, tolerance

-     schopnost a ochota pomoci

-     posilování vlastního sebevědomí

-     prevence sociálně patologických jevů – drogy, kouření, šikana

 

3. Komunikace

-     rozvíjení slovní zásoby

-     schopnost vyjádřit se, požádat o pomoc

-     komunikovat bez ostychu s vrstevníky a dospělými

-     schopnost naslouchat

-     schopnost vyjadřovat své pocity, kultivovaně komunikovat

 

4. Kooperace a kompetice – akce školní družiny

-     soužití dětí různorodých kolektivů

-     hraní her ve skupinách a týmech

-     podřídit se i prosadit při skupinové činnost

 

Morální rozvoj

 

1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

-     řešení různých situací

-     pěstování potřebných a žádoucích dovedností, vědomostí a postojů

-     pravdomluvnost a důvěryhodnost

-     posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání

-     umět přijímat důsledky svého chování

2. Hodnoty, postoje, praktická etika

-     učit odpovědnosti a spolehlivosti

-     respektovat druhé

-     umět se rozhodovat

-     dokázat pomoci druhým

 

 

Občanská společnost a škola

 

      Místo, kde žijeme – vztah ke škole, městu, státu (vycházky, výlety)

      Lidé kolem nás  - příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi dětmi, pravidla soužití

 • chování lidí – pravidla slušného chování, zdravení, ochota pomoci starším lidem
 • demokratické vztahy ve škole

 

Občan, občanská společnost a stát

 

 • základní lidská práva a práva dítěte
 • aktivní obhajoba a dodržování lidských práv a svobod

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Evropa a svět nás zajímá

 • poznávání života dětí v jiných zemích – časopisy, vyprávění, četba
 • tradice, zvyky, odlišnost způsobu života

 

Objevujeme Evropu a svět

 • zážitky z dovolené, vyprávění
 • seznamovat se s životem v jiných zemích

 

 

Multikulturní výchova

 

Lidské vztahy

 • dodržování pravidel slušného chování
 • tolerance, spolupráce
 • pochopení vztahů mezi různými kulturami

 

Enviromentální výchova

 

Ekosystémy

 • poznávání a ochrana přírody
 • vliv společnosti na životní prostředí
 • využívání prostření okolí školy k relaxaci a sportování

 

Základní podmínky života

 • jak můžeme přispět k ochraně přírody – voda, vzduch
 • ochrana přírodních zdrojů
 • úspora energie

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 • třídění odpadu – likvidace
 • ochrana přírody, ohleduplné chování
 • Den Země – úklid v okolí školy

 

Vztah člověka k prostředí

 • živá a neživá příroda – praktické poznávání
 • proměny přírody v různých ročních obdobích – vycházky, výlety, pozorování
 • práce s různými přírodními materiály

 

 

 

4) SWOT analýza školní družiny

 

Silné stránky

 • Dostatečný prostor pro aktivity dětí – třída
 • Možnost využití tělocvičny a školního hřiště
 • Přístupnost k počítačům
 • Spolupráce s rodiči
 • Zájem žáků a návštěvnost
 • Klidnější místo ve škole, možnost využití  zahrady mateřské školy
 • Družinové akce
 • Spolupráce s mateřskou školou
 • Domluva s ostatními pedagogy
 • Aktivní zájem dětí o dění činnosti v ŠD
 • Dobré vztahy mezi dětmi
 • Dobrá znalost osobností žáků, rodinného zázemí

 

 

Slabé stránky

 • Prostory  v  MŠ
 • Nedostatečná vybavenost hřiště
 • Narušení práce ŠD – odchody a příchody dětí
 • Nezabezpečená bezpečnost na hřišti
 • Odchody dětí na autobus

 

Příležitosti

 • Prezentace na veřejnosti - internetové stránky, vývěska
 • Spolupráce s rodiči – výlety,
 • Další rozvíjení aktivit, zapojení starších dětí
 • Návaznost spolupráce s MŠ
 • Skupinová práce s důrazem na prevenci patologických jevů
 • Vzájemná spolupráce všech součástí školy

 

 

Hrozby

 • Chování žáků, vzájemné vztahy
 • Odchody žáků v průběhu činností
 • Věkové rozdíly žáků při pracovních a sportovních činnostech
 • Nezájem dětí o veřejné dění a své okolí
 • Nevhodná koordinace volnočasových aktivit

 

 

5) Metody a formy práce ŠD

 • týmová práce
 • výklad
 • pozorování
 • individuální přístup
 • dramatizace
 • vyprávění
 • praktické činnosti
 • rozhovory
 • besedy, diskuse
 • výlety
 • soutěže – sportovní a přírodovědné
 • testy vědomostí
 • divadlo
 • výroba dárků
 • návštěva knihovny, výstavy
 • pohybové aktivity
 • hry – konstruktivní, stolní, pohybové, tvořivé, námětové
 • poznávání rostlin a živočichů
 • křížovky
 • relaxace
 • dílny
 • přírodovědné a turistické vycházky
 • sportovní soutěže

 

 

 

6) Učební plán

 

 

Září

 

Naše družina a  naši kamarádi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše obec a její okolí

 

 

Seznamovací hry, můj nejlepší kamarád – kreslení, vyprávění, hádanky, společný výlet

- vyprávíme si zážitky z prázdnin - psaní krátkých povídek,

- příprava na vyučování

- malování kamínků (kamínky z naší přírody, z ciziny - z hor, z rybníků, z moře)

- pohybové hry na hřišti - kolektivní hry, soutěže jednotlivců i skupin, turistika ( značky, šifry, )

- péče o tělesnou hygienu, smysl pro pořádek

- úklid, péče o květiny ve třídách

- malování do výtvarných soutěží -,,Olympiáda očima dětí,, - vyhlašuje DDM Pelhřimov

- výtvarná soutěž ,,Zážitek z prázdnin“- vyhlašuje DDM Šumná

Moje cesta do školy, naše obec – poznáváme všechny okolní vesnice na kolech– hra „Kam dnes dojedeme?“ Kreslení plánku obce, vyprávění o historii obce

 

Říjen

 

Přírodniny –žaludy, kaštany šípek….

Houby

Sbíráme a vyrábíme z přírodnin. Co sklízíme ze zahrádky – ovoce, zelenina, ochutnávky, studená kuchyně

Sběr hub třídění - vlastní výstava hub ve škole. Návštěva výstavy v DDM v Pelhřimově.

- výtvarná soutěž ,, Jak Plamínek…

- čtení časopisů "Mateřídouška"  - kvizy, testíky, křížovky a doplňovačky

- přípravy na vyučování, opravy, úklid v lavicích

- sledování televizního vysílání pro školy (popř. mateřské školy) a zajímavých dokumentů pro děti

- práce s modelovací hmotou (prostorové vytváření různých dekorativních předmětů)

- výroba zvířátek z přírodnin, navlékání jeřabin, kukuřice, šípků,….

- konstruktivní stavebnice - stavby dle vlastní fantazie i dle předlohy

- navlékání přírodnin, korálků - kombinační schopnosti

 

 

Listopad

 

Podzimní hrátky

Soutěž o nejhezčího draka. Malování – jablko,hruška k nakousnutí

- podzim patří drakům - malování, stříhání, lepení papírových draků i draků z textilií, modelování draků

- znaky podzimu, vyprávění, ukázka a malování..

- poslech pohádek, dokumentů

- vycházky - okolí školy - orientace, podzimní příroda, myslivost (příprava na zimu - sběr plodů pro lesní zvěř)

- stavebnice - sestrojování vozidel, domů a předmětů denní potřeby

- vycházky - druhy jehličnanů, druhy ovocných stromů

- vycházky - pozorování lesní zvěře (smysl pro ochranu živočišstva i rostlinstva)

- výroba krmítek pro ptactvo,výroba závěsných kelímků pro sýkorky

 

 

Prosinec

 

Vánoce přicházejí

Mikulášská besídka, výroba dárků, příprava nepečeného cukroví. Vánoční zvyky a tradice – zdobení třídy. Vánoční besídka – rozdávání dárků.

čtení časopisů a knih

- vyprávění o zimě – změny v přírodě

- sledování videa - pohádky o zvířátkách

- příprava na vyučování a opravy

- výroba vánočních dárků, výroba svícínků - suchá vazba v kombinaci se sádrou

- vystřihovánky - ozdoby (malování, stříhání a lepení z barevného papíru)

- práce s modelovací hmotou - moduritem - sněhuláci, lyžaři, bruslaři, sáňkaři

- kreslení a malování výkresů se zimní a vánoční tématikou (inkoust + zmizík)

- výroba papírového vánoční stromku kolektivní práce

- výrobky na vánoční výstavky a do soutěží

- vycházky zimní krajinou, zimní sporty (bobování, sáňkování, koulovaná, stavění sněhuláků)

- procvičování na vánoční besídku (scénky, pohádky, básničky, koledy)

- malování do výtvarných soutěží –dle nabídky

- tradice, zvyky vánoc, četba ,, O vánocích

 

Leden

 

Máme rádi pohádky

Pohádkový svět – kreslení, malování pohádkových bytostí. Poslech, četba, vyprávění a dramatizace. Výroba maňáska. Divadelní představení. Pohádkové hádanky.

- příprava  krmení pro lesní zvěř a ptactvo (kelímky, jablíčka, ořechy apod.)

- vycházky - zimní sportování, hod - sněhové koule – na cíl

- orientace v zimní krajině – vyšlapávaní obrazců ve sněhu (písmena, číslice, stopy)

- práce s papírem - překládání, vyšívání na papír i kanavu

- hra na řemesla - kadeřnictví, krejčovství, pekařství, fotograf

- poslech klasické hudby

- sledování videa - zdravověda (první pomoc)

- hrajeme maňáskové divadlo

- péče o pokojové květiny

- společenské hry - pexeso, puzzle, dáma, kuželky

 

 

 

Únor

 

Chceme žít zdravě

 

 

 

Masopust na vsi

Znám své tělo. Co jíme? Moje oblíbené jídlo. Připravujeme hostinu. Sportujeme – míčové hry, bruslení, bobování. Sestavování jídelníčku.

 • chování na návštěvě

- malované pohádky,

 výrobky do soutěží - kresby, dekorace

- masky, karneval, masopustní průvod obcí

 

 

Březen

 

Velikonoce

Nejhezčí velikonoční kraslice. Vyrábění z různých materiálů – velikonoční tematika – výzdoba třídy. Příprava velikonočních pokrmů.

 • stolování – velikonoční prostírání
 • výroba dekorativních velikonočních předmětů, aranžování vrbových proutků, pletení pomlázek, barvení velikonočních vajíček, příprava na výstavu ve školní budově, výzdoba do oken  papírové vystřihovánky,zdobení kraslic-vosková technika
 • malování prstovými barvami – návrhy zdobících technik
 • výroba kuřátek, slepiček a kohoutků z papíru, z barevných hadříků, z vlny (bambulky)
 • posilování a příprava na fotbalové utkání v soutěži ,,Mc Donald s Cup,,

 Setí obilí- pozorování klíčení.

 

Duben

 

Jaro – ochrana přírody

Vítáme jaro – přírodovědné vycházky. Program Ekocentra. Den Země. Ohrožené druhy zvířat. Třídění odpadu. Kalendář přírody.

 • posilování a příprava na fotbalové utkání v soutěži ,,Mc Donald s Cup,,
 • vycházky – pozorování zahrádek, jarní přírody – rybník, pole, les
 • hřiště – míčové hry, švihadla, lano
 • orientace a turistika – vázání uzlů, druhy ohnišť, druhy závěsů pro tábornické kuchaření
 • soutěž v terénním překážkovém běhu (na čas  jednotlivci, dvojice)

 

 

Květen

 

Sportem ku zdraví

 

 

Den matek

Atletické závody. Turnaj ve vybíjené a fotbalu. „Šipkovaná“.

Netradiční soutěže na školní zahradě, obratnost a rychlost

 • nácvik besídky pro maminky (Svátek matek), výroba dárků
 • vycházky do přírody kvetoucí stromy, květiny, pozorování ptactva – hlasy
 • hřiště – pohybové hry ve skupinách soutěžení jednotlivců – kriket. míček, švihadlo, létající talíř, šplh atd.

 

 

Červen

 

Jedeme na prázdniny, cestujeme

 • Výlety v okolí obce, do Chválova, Řemenova, Plevnice, Služátek. Školní výlet. Hra „ Znáš města?“ Dopravní test – správný chodec a cyklista. Znáš dopravní značky? Jízda zručnosti. jízda na kole – dlouhé trasy po okolí

      - jízda zručnosti na hřišti

      - jízda lesem plnění úkolů

 • výlety do Pelhřimova na věž Sv. Bartoloměje, Jihlavská brána – „Rekordů“
 • malování na chodník – okolí, škola, kaplička
 • kolektivní soutěžení (pomoc, spolupráce, respektování)

 

 

 

Příležitostné a každoročně se opakující akce v ŠD

 • účast na školních vystoupeních pro rodiče a veřejnost
 • výroba dárků předškolákům k zápisu do 1. třídy
 • mikulášská nadílka s kulturním programem
 • masopustní průvod obcí
 • maškarní karneval s diskotékou

 

6) Provozní řád  školní družiny

 • Žáci jsou přijímáni na základě vyplnění žádosti rodičů - Zápisní lístek do ŠD.
 • Ukončení docházky na základě písemné žádosti rodičů.
 • V průběhu letních prázdnin je provoz ŠD uzavřen, o vedlejších prázdninách je otevřen v případě zájmu rodičů (písemná sdělení) – počet žáků nesmí být nižší než 5.
 • Docházka přijatých žáků je povinná.
 • Každý žák ve školní družině je povinen se řídit pravidly   školního řádu. Při soustavné
  neposlušnosti a narušování   bude užito opatření k posílení kázně. V případě vyčerpání  všech možností nápravy, pokud žák bude nadále svým   nevhodným chováním narušovat kázeň a činnost školní družiny, lze žáka vyloučit.
 • Na základě dohody s rodiči je určena doba pobytu žáka ve školní družině.
 • Každou nepřítomnost, která není zdůvodněna nepřítomností ve školním vyučování, je nutno vychovatelce řádně omluvit. Za žáka, který se do družiny nedostaví, vychovatelka neodpovídá.
 • Své svrchní oblečení odloží žáci v šatně a přezují se. Aby nedocházelo k záměně, je třeba mít oblečení i obuv řádně označenu. Případnou ztrátu či záměnu ihned ohlásí vychovatelce.
 • Za knihy, hračky a hry odpovídá kolektiv žáků, jemuž byly přiděleny - svévolné poškozování hradí zákonný zástupce žáka (viz dohoda s rodiči).
 • K obědu dochází žáci společně s vychovatelkou, která dbá na   dodržování všech pravidel společenského chování a hygienických návyků.

 

Provoz:

 • pondělí         6.45- 7.45 hod. 11.45-15.00 hod.
 • úterý             6.45- 7.45 hod. 11.45-15.00 hod.
 • středa           6.45- 7.45 hod. 11.45-15.00 hod.
 • čtvrtek          6.45- 7.45 hod. 11.45-15.00 hod.
 • pátek            6.45 - 7.45 hod.            11.45-15.00 hod.

 

 

7) Hodnocení žáků a autoevaluace

ŠVP bude upravován a doplňován na základě evaluace a autoevaluace. Ta bude probíhat jednak na úrovni individuální  (vychovatelka průběžně hodnotí vlastní práci a snaží se o sebereflexi činnosti), na úrovni týmové a vedení školy a dále získáváním informací od rodičů, žáků apod.

Evaluace se bude zabývat:

 • činností družiny
 • působením činností a vychovatelky na jednotlivé žáky a dále i podmínkami a organizací    činnosti
 • personálním stavem ŠD
 • stavem materiálních podmínek
 • zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví
 • prezentací ŠD na veřejnosti – organizování besídek, vystoupení a výstav (vánoční besídka, masopustní průvod po vsi, Den s Andersenem, velikonoční a jarní výstava, besídka ke Dni matek  apod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode