Tělesná výchova

26.08.2013 17:30

Předmět: tělesná výchova 5/1

Ročník:  5.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti

-  užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

 

-   snaží se o vhodnou komunikaci se spolužákem

-   dodržuje organizaci hodiny TV, hygienu a bezpečnost

-   umí pořadová cvičení – pozor, pohov, vpravo, vlevo vbok, čelem vzad, pochodem vchod, zastavit stát

-   je schopen vést jednoduchou rozcvičku

-   užívá tělocvičná názvosloví

-   upozorní na nevhodné cviky

 

 

-   komunikace a spolupráce při TV,

-   hygiena při Tv

-   bezpečnost při TV

-   pořadová cvičení

-   vedení rozcvičky

-   tělocvičná názvosloví

-   technika cvičení

-   předvedení jednoduché rozcvičky

 

přírodověda

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj -

                            psychohygiena

 

-  zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy

 

-   umí zorganizovat nenáročnou pohybovou činnost

-   umí zorganizovat nenáročnou soutěž mezi spolužáky

-   umí zapsat výsledky, porovnat výkony, zhodnotit kvalitu pohybových schopností spolužáka

 

-   pohybové hry s netradičním náčiním, plné míče

-   průpravná cvičení, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá

 

matematika

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj - kreativita

sociální rozvoj - kooperace a kompetice

 

 

-   změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky

 

-   je schopen změřit pohybové výkony své i svých spolužáků

-   umí výsledky porovnat s předchozími

-   dovede vyhodnotit splnění svých individuálních cílů

 

ATLETIKA

-   rychlý běh – 60 m

-   vytrvalostní běh – 300 m

-   hod kriketovým míčkem

-   skok do dálky

 

 

matematika

osobnostní výchova

osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí

5/2  

-  uplatňuje pravidla hygieny bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

 

 

-   ví co je dopomoc, záchrana

-   umí cvičit se švihadlem

-   zvládne přeskoky a výskoky na kozu a bednu

-   zkouší stoj na rukou s dopomocí

-   umí vyšplhat o tyči

 GYMNASTIKA

-   netradiční náčiní, plné míče

-   cvičení se švihadlem

-   roznožka a skrčka přes kozu

-   výskoky na bednu

-   stoj na rukou s dopomocí

-   šplh o tyči

-   úpoly – přetahy, přetlaky

 

přírodověda

 

-zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her

 

-   samostatně si vybere výzbroj a výstroj

-   dodržuje pravidla pohybových činností a her, závodů a soutěží

Sportovní hry

-   základní role, spolupráce, organizace

-   hry na rozvoj rychlosti, postřehu

-   míčové hry

 

osobnostní a sociální výchova

sociální rozvoj- kooperace

 

 

-

 

-   ví, že cvičení s hudbou má význam v rozvoji estetiky pohybu a pohybové tvořivosti

-   relaxační účinky

 

 

Rytmické a kondiční činnosti

-   cvičení s hudbou

-   tanec

 

 

 

 

hudební výchova

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj – sebepoznání a sebepojetí

-podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnost, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti

 

-   ví, jak se chovat v terénu

-   respektuje opačné pohlaví

-   ví, jak se zachovat v případě úrazu spolužáka

Turistika a pobyt v přírodě

-   táboření

-   branný den

 

přírodověda

vlastivěda

environmentální výchova

vztah k životnímu prostředí

osobnostní výchova

 

- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

 

-   umí zařadit pravidelné ranní rozcvičení do svého režimu dne

 

-   rozcvičení a posilování všech partií svalů těla

-   základy ohebnosti a rovnovážné prvky

-   důslednost rozcvičování

-   základní rozcvičky

-   zdravotní TV

-   pohybový režim dne

 

osobnostní výchova

osobnostní rozvoj - sebepoznání

5/3

-   orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště, samostatně získá potřebné informace

 

-   samostatně získá informace o OH a významných sportovcích  z novin, časopisů, encyklopedií a z Internetu

-   má přehled a je informován o sportovních akcích, konaných v místě bydliště a mezi školami

 

-   olympijské hry

-   významní sportovci v ČR a ve světě

-   sportovní akce v místě bydliště

-   školní  sportovní akce

-   meziškolní sportovní akce

 

 

vlastivěda

mediální výchova

kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

multikulturní výchova

 

 

-   jedná v duchu fair play; dodržuje pravidla her a soutěží

 

-   je hrdý na možnost reprezentovat školu a obec při sportovních akcích

 

-   atletické závody

-   turnaj ve vybíjené mezi školami

 

vlastivěda

přírodověda

ČJ

Vv

matematika

multikulturní výchova

osobnostní výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode