Vlastivěda

26.08.2013 17:18

Předmět:Vlastivěda

Ročník:5

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Místo, kde žijeme

 

-   rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí

----

-    žák se orientuje v jednotlivých druzích map, běžně využívá jednotlivé mapové značky, používá měřítko mapy

 

 

 • mapy, globus

 

matematika

výtvarná výchova

informatika - internet

 

-   vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického

 

-   zná jednotlivé regiony naší vlasti

-   podle mapy vyhledává surovinové zdroje

 

-   jednotlivé regiony naší vlasti

-   národopisné oblasti

 

vlastivědná exkurze

 

 

-   zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích

 

-   zná jednotlivé kontinenty, dokáže vyjmenovat jednotlivé evropské  země, o každé dokáže v krátkosti pohovořit

 

-   poloha ČR s ohledem na ostatní země

 • naši sousedé a jejich

hospodářská a společenská vyspělost

 • ostatní evropské státy – poloha

na mapě, hospodářství

 • jednotlivé světadíly a oceány

 

VMEGS/ 1 - 6

 

Lidé kolem nás

 

-  rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy

 

-   dokáže se na svojí úrovni orientovat v mezilidských vztazích

-   zná některé zájmové spolky a dokáže ohodnotit jejich význam

-   zná svoje základní lidská práva

-   zná práva a povinnosti žáka školy

-   ví co je to demokracie a jedná podle toho

 

-   rodina

-   politické strany, zájmové spolky a sdružení, církve

 • školní řád

-   pomoc nemocným a jinak handicapovaným

 

beseda s myslivcem (rybářem, hasičem)

 

-  rozlišuje základní formy vlastnictví

- používá peníze v běžných situacích, - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy

 

- rozlišuje jednotlivé druhy vlastnictví

- dokáže realizovat jednoduchý nákup, koupit jízdenku

- jak platíme

- příjem – výdej

- spoření

- reklamace

 

-   jednotlivé druhy vlastnictví

-   peníze

-   nakupování

-   spoření

 

 

Matematika

Anglický jazyk

 

 

-   poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)

-     popíše největší společenské  problémy, které  zná ze svého okolí

- navrhuje případné možnosti jejich řešení

 

 

 

 

 

 • sociální problémy

-    problémy konzumní společnosti

 • nesnášenlivost mezi lidmi

-    globální problémy životního prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

informatika – internet

MEV / 1 – 6

VMEGS /1 - 3

 

Lidé a čas

 

-   rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik

 

-   charakterizuje vlastními slovy způsob života starých Slovanů

-   vyjadřuje rozdíl mezi pověstí a historickou skutečností

-   jmenuje státní útvary na našem území

-   charakterizuje hospodářský a kulturní rozvoj Českého státu za Karla IV.

-   popíše období husitských válek

-   charakterizuje život lidí a nejvýznamnější události za doby vlády Habsburků

-   posoudí změny ve způsobu života v novověku, dokáže vyložit význam techniky a vědy  pro rozvoj výroby

-   charakterizuje svými slovy společenské změny v 19. a 20. století

-   objasní vznik samostatné ČSR

-   posoudí život v době nacistické okupace

-   popíše způsob života v poválečném období, v období totality a po obnovení demokracie

 

-   naše dějiny od počátku k dnešku

 

besedy s pamětníky

návštěva muzea

vlastivědná exkurze

-   srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik

-   dokáže vlastními slovy vysvětlit pokrok ve většině oborů lidské činnosti

 • péče o památky

-    lidé a obory zkoumající minulost

 • muzea a památky v našem okolí
 • mýty, báje, pověsti

návštěva historické památky

pracovní činnosti – modelování

český jazyk – vyhledávání pověstí z okolí

 

-   objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů

 

-   zná nejvýznamnější státní svátky a dokáže vysvětlit důvod jejich zařazení do kalendáře

 

 • naše státní svátky

 

výroba vlastního kalendáře (VV, ČJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode