Výtvarná výchova

26.08.2013 17:31

Předmět: Výtvarná výchova

Ročník: 5.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a k interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky

 

-   vyjadřuje se na základě prožitků a pocitů, uplatňuje svoji fantazii a osobitost

 

 

-   zobrazení abstrakce (zlo, štěstí, smutek, nálady)

 

OSV/1-3

 

 

-   chápe odlišnosti v uměleckém vyjádření

 

-   ztvárnění toho, co slyším (pláč, ukolébavka…)

 

 

-   porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace

 

-   aktivně vnímá prožitky a inspiruje se jimi

 

-   návštěvy galerií a výstav, besedy, divadelní představení

 

MV/1,4

 

 

-   umí ztvárnit realitu svého okolí

 

-   budovy, přírodniny

 

 

-   nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil, pokouší se vyjádřit děj pomocí jím zvolených technik

 

-   umí analyzovat svá díla a přetvořit je v jediný celek

 

-   leporelo, komix

 

MEV/2,3,6,7

 

 

-   dokáže využívat prvky lidových tradic

 

-   lidové tradice

 

OSV/1

 

-   nalézá vhodné pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě

 

-   zkouší zachytit děj

 

-   krajina

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode