ŠVP

26.08.2013 14:37

Úvod ŠVP - předkladatel a obsah ŠVP

Školní vzdělávací program Základní školy Olešná   Motivační název: „ŠKOLA HROU – ŠKOLA PRO VŠECHNY“     Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov   Předkladatel:             Základní škola a mateřská...
26.08.2013 14:49

Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu - strategie a klíčová kompatibilita

Charakteristika školy Základní škola Olešná sídlí v budově z roku 1912 a je typem malotřídní venkovské školy rodinného typu. Je spádovou školou pro obce Plevnice, Řemenov a Chválov. Má dvě třídy, které jsou tvořeny spojením dvou nebo tří různých ročníků a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Patří...
26.08.2013 14:56

Charakteristika vzdělávací oblasti

Charakteristika vzdělávací oblastiJazyk a jazyková komunikace   Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková...
26.08.2013 15:03

Charakteristika vzdělávacích oborů - český jazyk a literatura

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru   1. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy – 1. období Žák plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní...
26.08.2013 15:08

Charakteristika vzdělávacích oborů - cizí jazyk

CIZÍ JAZYK   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru   1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období   ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně zopakuje a použije slova a...
26.08.2013 15:14

Charakteristika vzdělávacích oborů - matematika a její aplikace

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 1. stupeň ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Očekávané výstupy – 1. období Žák používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává...
26.08.2013 15:19

Charakteristika vzdělávacích oborů - informační a komunikační technologie

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru   1. stupeň ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM Očekávané výstupy – 1. a 2. období Žák využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější  periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i...
26.08.2013 15:29

Charakteristika vzdělávacích oborů - člověk a jeho svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru   1. stupeň MÍSTO, KDE ŽIJEME Očekávané výstupy – 1. období Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí začlení svou obec (město) do příslušného kraje...
26.08.2013 15:33

Charakteristika vzdělávacích oborů - hudební výchova

HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru   1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem využívá jednoduché...
26.08.2013 15:37

Charakteristika vzdělávacích oborů - výtvarná výchova

VÝTVARNÁ VÝCHOVA   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru   1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období Žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů,...
26.08.2013 15:42

Charakteristika vzdělávacích oborů - tělesná výchova

TĚLESNÁ VÝCHOVA   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru   1. stupeň Očekávané výstupy – 1. období Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo...
26.08.2013 15:49

Charakteristika vzdělávacích oborů - člověk a svět práce

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE   Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 1. stupeň PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Očekávané výstupy – 1. období Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle slovního návodu a předlohy Očekávané výstupy – 2....
26.08.2013 15:52

ŠVP - ročníkový plán

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět 1.-5.ročník     Časová dotace     1. ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník CELKEM DČD/z celku Jazyk a jazyková komunikace Český...
26.08.2013 15:54

Průřezová témata

Průřezová témata Realizace průřezových témat v našem ŠVP nám pomáhá vytvářet a rozvíjet osobnost žáka. Jednotlivá témata se objevují ve všech vzdělávacích oblastech. V našem ŠVP jsou průřezová témata rozpracována do tabulek podle tématu, ročníku a předmětu. Jsou uvedena tedy u každého jednotlivého...
26.08.2013 16:07

AUTOEVALUACE - Oblasti autoevaluace, jejich cíle a kritéria

Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov AUTOEVALUACE Oblasti autoevaluace, jejich cíle a kritéria Oblast kritérium indikátor nástroje čas Individualizace škola uznává rozdíly v tempu,...
26.08.2013 16:17

SWOT analýza

SWOT analýza   SILNÉ STRÁNKY   Lidský potenciál - stálý sbor - malý počet pedagogických pracovníků (všichni se znají a umí si většinou vyjít vstříc - ochota spolupracovat - ochota ke sebevzdělávání   Materiální vybavení - vybavenost informační...
26.08.2013 16:27

Hodnocení žáků

  Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov     ŠKOLNÍ ŘÁD - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Hana Řádová Schválil: Mgr. Hana...

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode