Anglický jazyk

26.08.2013 16:48

 Anglický jazyk

Ročník: 1.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Umí správně vyslovovat jednoduchá slovíčka, zpívá jednoduché písničky

Slovní zásoba a výslovnost, základní pravidla výslovnosti, jednoduché písničky a říkanky

Hudební výchova

Rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje

Umí pozdravit, představit se, poděkovat

Rozvoj řečových dovedností, základní pravidla komunikace – pozdravy, seznámení, poděkování, základní pokyny

Prvouka, sociální rozvoj

 

Zná slovíčka z uvedených tematických okruhů, umí je vyhledat v obrázkovém slovníku

Texty z tematických okruhů: rodina, zvířátka, hračky, barvy, číslice do deseti, domov, škola

Prvouka, osobnostní rozvoj, matematika

 

Umí sestavit krátkou odpověď na jednoduchou otázku, umí vytvořit jednoduchou oznamovací větu, splní jednoduchý rozkaz

Tvar slovesa „být“ a „mít“, základní otázky a odpovědi, krátké oznamovací věty, rozkazovací způsob (jednoduché příkazy)

Český jazyk, druhy vět

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu krátkých slov

Rozumí informacím z obrazových dat, rozumí jednoduchým příběhům v angličtině (podle obrázkové osnovy),

Pochopení významu krátkého příběhu a sledování textu pomocí obrázků, poslech jednoduchých písní a říkadel

Český jazyk (obrázková osnova), hudební výchova, osobnostní rozvoj

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode