Český jazyk

26.08.2013 16:41

Český jazyk

Ročník:1.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

Jazyková výchova

 

-   rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na slabiku, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.

 

 

-   umí rozlišit větu,slova,slabiky a hlásky (písmena)

-   zná písmeno jako grafický obraz hlásky

 

-   věta, slovo, slabika, hláska,

písmeno

 

 

-   porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná.

 

 

-   chápe význam slov protikladných

 

-   význam slov

 

 

-   odůvodňuje a píše správně velká písmena na začátku věty a

v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenováních

 

-   dovede napsat své jméno a příjmení

-   píše správně velká písmena na začátku vět, ve jménech zvířat, v názvech měst a obcí

 

-   vlastní jména

 

-   Evropa a svět nás zajímá

-   objevujeme Evropu a svět

 

Komunikační a slohová výchova

 

-   plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

 

 

-   dokáže přečíst s pochopením minimálně trojslovnou větu z poznaných slov

 

-   čtení slabik

-   skládací abeceda

-   čtení slov

-   čtení psacího písma

 

 

 

-    porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

 

 

-   adekvátně reaguje na jednoduše formulovaný mluvený pokyn

 

-   krátké mluvené projevy

-   naslouchání a zapamatování si krátkého příběhu

 

-   osobnostní rozvoj

 

-   respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

 

-   dovede oslovit, pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se

 

 

-   pozdrav, prosba, poděkování a omluva

 

-   osobnostní rozvoj

-   sociální rozvoj

-   morální rozvoj

 

 

 

-   pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

 

 

-   nápodobou dokáže zlepšovat nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

 

-   rozvíjení znělého hlasu, artikulování, srozumitelné mluvení, uvědomělé čtení

 

 

-   v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

 

 

-   zvládá jednoduchá dechová cvičení, nedýchá uprostřed slov

 

 

-   dechová cvičení, plynulé spojování slabik a slova, výslovnost délky hlásek

 

 

-   volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

 

 

-   srozumitelně se vyjadřuje v jednoduchých větách

- dovede sdělit krátké zprávy

 

-   kultura mluveného projevu

 

-   osobnostní rozvoj

-   morální rozvoj

 

-   na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

 

 

-   zvládá jednoduché vyprávění svých prožitků;

-   umí vyjádřit svoji zkušenost

 

 

-   krátké mluvené projevy

-   Vánoce – příprava na vánoční svátky, koledy

-   Velikonoce

-   Den matek

 

 

-   osobnostní rozvoj

-   sociální rozvoj

-   vztah člověka k prostředí

 

-   zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním

 

-   dovede správně sedět, držet psací potřeby, umístit sešit a zvolit jeho správný sklon, zacházet s grafickým materiálem

 

 

-   hygienické návyky

 

 

-   píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev

 

 

-   dokáže s využitím pomocných linek udržet výšku písmen

-   dodržuje správné pořadí písmen a úplnost slova

-   zvládá opis podle předlohy

-   zvládá diktát slov

-   dodržuje čitelnost a úhlednost psaného projevu

 

 

-   psaní

 

 

-   píše věcně i formálně jednoduchá sdělení

 

 

-   převádí slova z podoby mluvené do podoby psané

 

-   zápis

 

 

-   seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

 

 

-   umí seřadit ilustrace podle jednoduchého příběhu a jednoduchý příběh ilustrovat

 

-   ilustrace ve slohové výchově

 

-   lidské vztahy

 

Literární výchova

 

-   čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu texty přiměřené věku

 

-   recituje kratší básnický text;

-   zná některá rozpočitadla, říkanky

-   uvědoměle čte snadná slova a krátké věty se zřetelnou spisovnou výslovností

 

 

-   recitace básní, říkadel, rozpočitadel

 

-   osobnostní rozvoj

-    morální rozvoj

 

-   vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 

-   čte jednoduchý text s porozuměním

-   dovede zhodnotit vlastnosti postav a jejich chování

 

 

-   práce s textem

 

-   morální rozvoj

 

-   rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

 

-   pozná v textu říkadlo, pohádku, hádanku, pohádku

-   zná některý dětský časopis

 

-    próza

 

 

-   pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

 

 

-   všímá si ilustrací literárních děl pro děti;

-   orientuje se v textu slabikáře, čítanky a jiného textu pro děti

 

 

-    práce s literárním textem

 

-   lidské vztahy

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode