Charakteristika vzdělávacích oborů - člověk a svět práce

26.08.2013 15:49

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

1. stupeň

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
 • pracuje podle slovního návodu a předlohy

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
 • využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
 • volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
 • udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo

 • vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
 • pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití
 • jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce
 • lidové zvyky, tradice, řemesla

 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
 • pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
 • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu

Učivo

 • stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů
 • práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování
 • pečuje o nenáročné rostliny

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování
 • ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny
 • volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
 • dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

Učivo

 • základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo
 • pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.)
 • pěstování pokojových rostlin
 • rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ

Očekávané výstupy – 1. období

Žák

 • připraví tabuli pro jednoduché stolování
 • chová se vhodně při stolování

Očekávané výstupy – 2. období

Žák

 • orientuje se v základním vybavení kuchyně
 • připraví samostatně jednoduchý pokrm
 • dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování
 • udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni

Učivo

 • základní vybavení kuchyně
 • výběr, nákup a skladování potravin
 • jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování
 • technika v kuchyni – historie a význam

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode