Hudební výchova

26.08.2013 16:55

Předmět:  Hudební výchova

Ročník:   2

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

(mezipředmětové vztahy,

průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase

 

-   pěvecké dovednosti: snaží se správné dýchání, výslovnost, nasazení a tvorbu tónu, dynamicky odlišený zpěv;

-   dodržuje hlasovou  hygienu;

-   rozšiřuje hlasový rozsah;

-   udrží se se svou skupinou při kánonu;

 

-   rovně sedět, rovně stát, otvírání úst

-   pokračování ve vytváření hlavového tónu

-   reprodukce 2-3 tónových motivů v rozsahu d1 – c2

-   vzestup a sestup po stupnici

-   první stupeň, opěrná píseň Má maměnka

 

OSV/1 – osobnostní rozvoj

 

ČJ - výslovnost

 

-   rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem

 

-   zapívá písně v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu přiměřeně věku

 

 

-   zvuk, tón, nota, notová osnova

-   nota a pomlka čtvrťová a osminová

-   klíč G

-   2/4 takt

-   hudební abeceda

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

 

-   využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře

 

-   reprodukuje motivy, témata a jednoduché skladbičky pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře

 

-   ozvěna tleskáním a dupáním

-   ozvěna hrou na dřívka

-   ozvěna hrou na bubínek

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

 

-   reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie

 

-   pohybem ruky naznačuje stoupavou a klesavou melodii

-   společně taktuje ve  2/4 taktu;

-   pochoduje do rytmu

-   realizuje jednoduché taneční hry se zpěvem

 

-   pohybové vyjádření stoupání a klesání melodie a její ukončenosti

-   jednoduché taneční hry se zpěvem

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

TV - pochody

 

-  rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby

 

-   rozlišuje délku not (celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou)

-   rozpozná ukolébavku,  pochod, lidovou a umělou píseň

 

-   poslech lidových písní

-   poslech umělých písní, ukolébavek

 

 

-   rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální

 

-   rozpozná hudbu vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj;

 

-   poslech jednoduchých skladeb s hrou na klavír, housle a buben

 

VMEGS/1 – porozumění evropské kultuře

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode