Hudební výchova

26.08.2013 17:14

Předmět:    Hudební výchova

Ročník:   4

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

(mezipředmětové vztahy,

průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

 

-   snaží se zazpívat dvojhlas;

-   zazpívá kánon, lidový dvojhlas;

 

-   hudební hry (otázka – odpověď)

-   nádech

-   opěrná píseň 3. stupně Maličká su, volný nástup 3. stupně

-   tónický trojzvuk

-   tónický trojzvuk od daného tónu

-   vrchní tón z tercie

 

OSV/1 – rozvoj smyslového vnímání

 

ČJ - výslovnost

 

-   orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

 

-   grafický záznam vokální hudby – čte a zapisuje rytmické schéma písně, orientuje se v notovém záznamu jednoduché melodie

-   snaží se o její reprodukci

 

-   nota a pomlka celá, 4/4 takt

-   repetice

-   tečka u noty půlové

-   dynamika – mf, pp,

 

 

 

-   využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

 

 

 

-   reprodukuje motivy a témata jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře;

-   zahraje na jednoduché bicí nástroje těžkou dobu

 

 

-   ozvěna hrou na bubínek

-   ozvěna hrou na triangl

-   ozvěna hrou na melodický nástroj – dvoutaktí ze čtyř tónů (Halí, belí)

-   stoupavá a klesavá melodie

(keyboard apod.)

OSV/3 – morální rozvoj

-   rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

-   rozpozná hudební formu „a – b“ a její podoby

-   poslech a rozbor lidové písně a písňových skladeb

 

 

-   vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

 

-   zkouší tvořit na jednoduchých hudebních nástrojích z Orffova instrumentáře jednoduché předehry a dohry s využitím tónového materiálu písně;

 

 

-   tónický trojzvuk

-   stoupavá, klesavá melodie

 

 

 

-   rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické a zřetelné harmonické změny

 

-   upozorní v proudu znějící hudby na rytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny

-   taktuje v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

 

-   poslech současné hudby

 

OSV/1 – rozvoj smyslového vnímání

 

MV/4 - multikultura

 

-   ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

 

-   orientuje se v prostoru;

- spontánně vyjadřuje pohybem hudbu;

- využívá taneční kroky

 

-   taktování 4 4 taktu

- krok sun krok

- pohybové improvizace

 

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

TV – pohybové dovednosti

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode