Hudební výchova

26.08.2013 17:24

Předmět:    Hudební výchova

Ročník:   5

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby

(mezipředmětové vztahy,

průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti

 

-   intonuje diatonické postupy v durových a mollových tóninách (5., 3. a 1. stupeň, volné nástupy 8. a spodního 5. stupně)

-   zazpívá intonačně čistě a rytmicky přesně durový i mollový jednohlas i dvojhlas

-   dodržuje naučené pěvecké dovednosti

-   dynamicky odlišuje zpěv

 

-   opěrná píseň 8. stupně Zajíček běží

-   opěrná píseň spodního 5. stupně Bude zima bude mráz

-   8. stupeň, spodní 5. stupeň

-   řada durová x mollová

-   trojzvuk dur x moll

 

ČJ - výslovnost

 

-   orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje

 

-   dokáže graficky zaznamenat melodii jednoduché vokální hudby;

-   čte a dokáže zapsat rytmické schéma jednoduché  písně

-  orientuje se v notovém záznamu jednoduché melodie

 

-   tečka u noty čtvrťové

-   dynamika: ff, >

-   synkopa

-   doby

 

 

 

-   využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní

 

-   reprodukuje jednoduché skladbičky pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře

- zapojení žáků navštěvujících ZUŠ

 

-   stoupavá a klesavá melodie

(keyboard apod.)

- jednoduchý akordický doprovod na jednoduchý melodický, popřípadě melodický bicí nástroj (keyboard apod.)

-   tónický trojzvuk

 

OSV/3 – morální rozvoj

 

-   rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby

 

-    rozezná při poslechu rondo a jednoduchou skladbu typu a-b-a

-   pokouší se slovně vyjádřit své pocity z poslechu či reprodukce hudby

 

-   poslech a rozbor jednoduchých skladeb

 

 

-   vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

 

-   snaží se tvořit předehry, mezihry a dohry s využitím tónového materiálu písně

 

 

-   tónický trojzvuk

-   stoupavá, klesavá melodie

-   pokusy o vlastní doprovod

 

 

 

-   rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické a zřetelné harmonické změny

 

-   rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků;

-   upozorní na rytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny

 

-   poslech jednoduchých děl klasických skladatelů

-   poslech současné hudby

 

OSV/1 – rozvoj smyslového vnímání

 

MV/4 - multikultura

 

-   ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace

 

-   reprodukuje pohyb při tanci či pohybových hrách

-   umí taktování 2/4, 3/4 a 4/4 taktu;

-   umí kroky aspoň jednoho lidového tance

-   zkouší sám pantomimu

-   zkouší pohybovou improvizaci s využitím s využitím tanečních kroků

 

-   pohybové improvizace na moderní hudbu

-   vyjádření nálady hudby pohybem

 

OSV/2 – rozvoj kreativity

 

TV – pohybové dovednosti

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode