Matematika

26.08.2013 16:44

 Matematika

Ročník:1.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

 

 

Číslo a početní operace

 

 

-   používá přirozená čísla  

  k modelování reálných situací, 

  počítá předměty v daném souboru,

  vytváří soubory s daným počtem

  prvků

 

-   vytváří si představy o 

  jednotlivých číslech na základě

  názoru

 

 

-   vytváření představy o jednotlivých  číslech

 

- OSV/1

pracovní činnosti

 

-   čte, zapisuje a porovnává přirozená

  čísla do 20, užívá a zapisuje vztah  

  rovnosti a nerovnosti

 

-   dokáže číst, zapisovat porovnávat  přirozená čísla do 20, zvládá jednoduché zápisy rovnosti a  nerovnosti

 

 

-   obor přirozených čísel do 20

 

 

-   užívá lineární uspořádání, zobrazí

  číslo na číselné ose

 

-    přiřazuje čísla k určitému počtu 

   věcí, znázorňuje číslo na číselné

   ose

 

 

-   číselná osa

 

 

-   provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly

 

-   zvládá zpaměti a později i 

   písemně jednoduché početní

   operace, dovede rozložit číslo

 

 

-   sčítání a odčítání přirozených čísel

-   rozklad čísel

 

 

-   řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

  aplikuje a modeluje osvojené     

  početní operace

 

-   vytváří a následně řeší slovní  

   úlohy, zpočátku bez užití

   početních výkonů

 

 

-   slovní úlohy

 

- OSV/1

prvouka

český jazyk

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 

 

-   orientuje se v čase, provádí

   jednoduché převody jednotek času

 

-   pozná číslice na hodinách,

  umí rozlišit časové jednotky rok,

  měsíc, den, hodina, minuta

 

 

-   jednotky času

 

OSV/1

prvouka

 

-   popisuje jednoduché závislosti

  z praktického života

 

-   orientuje se v prostoru,

   využívá pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo, nahoře, dole

 

 

-   orientace v prostoru

 

OSV/1

prvouka

pracovní činnosti

výtvarná  a tělesná výchova

 

 

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 

- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

  popíše základní rovinné útvary a   

  jednoduchá tělesa; nachází v realitě

  jejich reprezentaci

- pojmenovává, poznává a

  modeluje geometrické tvary a

  tělesa

- geometrické tvary a tělesa

OSV/1

prvouka

pracovní činnosti

výtvarná

tělesná výchova

 

-   porovnává velikost útvarů, měří a 

  odhaduje délku úsečky

 

-   umí odhadnout a změřit délku

  úsečky, odhadne velikost útvarů,

  používá pojmy malý, větší, velký

 

 

-   velikost útvarů

-   odhad a měření délky úseček

 

OSV/1

výtvarná výchova,

pracovní činnosti

 

-   rozezná a modeluje jednoduché 

  souměrné útvary v rovině

 

-   zvládne nakreslit souměrný útvar v rovině

 

 

-   souměrné útvary v prostoru

 

OSV/1

výtvarná výchova

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode