Matematika

26.08.2013 17:03

Předmět: Matematika

Ročník:3.

 

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

 

Žák:

Žák:

 

 

 

 

 

Číslo a početní operace

 

 

 

-   používá přirozená čísla  

  k modelování reálných situací, 

  počítá předměty v daném souboru,

  vytváří soubory s daným počtem

  prvků

 

-   počítá pamětně i písemně v oboru  do 1 000

 

 

-   vytváření představy o jednotlivých  číslech

-   vytváření souboru s daným počtem prvků

 

 

OSV/1

 

 

-   čte, zapisuje a porovnává přirozená

  čísla do 1 000, užívá a zapisuje   

  vztah rovnosti a nerovnosti

 

-   dokáže číst, zapisovat a 

   porovnávat přirozená čísla do

  1 000, zapisuje vztah  rovnosti a  

   nerovnosti

 

-   obor přirozených čísel do 1 000

- počítá po jednotkách, desítkách,

  stovkách

 

 

OSV/1

Vv

 

 

-   užívá lineární uspořádání, zobrazí

  číslo na číselné ose

 

-    přiřazuje čísla k určitému počtu 

   věcí, znázorňuje číslo na číselné

   ose

 

-   číselná osa

 

OSV/1

Vv

 

 

-   provádí zpaměti jednoduché početní

  operace s přirozenými čísly

 

-   sčítá a odčítá v oboru do 1 000, 

  užívá závorky v příkladech se 

  dvěma početními výkony,

  zaokrouhluje čísla na desítky a

  stovky

 

-   sčítání a odčítání v oboru do

1 000

-   násobilka

-   rozklad čísel

 

OSV/1

Vv

 

 

-   řeší a tvoří úlohy, ve kterých 

  aplikuje a modeluje osvojené     

  početní operace

 

-   využívá námětů z obchovování  

  při řešení slovních úloh s jedním  

  a dvěma početními výkony

 

-   slovní úlohy

-   manipulace s předměty

 

OSV/1,2

VDO/1

Prvouka

Vv

 

 

 

Závislosti, vztahy a práce s daty

 

 

 

-   orientuje se v čase, provádí

   jednoduché převody jednotek času

 

-   čte údaje na hodinách včetně  

  digitálních, sleduje jednoduché     

  závislosti na čase ( délka 

  vyučovací hodiny a přestávky,

  doba snídaně, oběda, večeře a 

  spánku)

 

-   jednotky času

 

OSV/1,2

VDO/1

EV/3

prvouka

 

 

-   popisuje jednoduché závislosti

  z praktického života

 

-   seznámí se se závislostí různých

  činností během dne, týdne, 

  měsíce, roku, rozlišuje rok školní

  a kalendářní

 

 

-   orientace v čase

 

OSV/1,2

EV/3

prvouka

 

 

-   doplňuje tabulky, schémata,

   posloupnosti čísel

 

-   zvládá jednoduché zápisy do

  tabulky, užívá vztahy n-krát 

  více / méně, o více /méně

 

 

-   závislosti a jejich vztahy

 

 

OSV/1

Prvouka

Vv

 

 

 

Geometrie v rovině a v prostoru

 

 

 

 

-   rozezná, pojmenuje, vymodeluje a 

  popíše základní rovinné útvary a   

  jednoduchá tělesa; nachází v realitě

  jejich reprezentaci

 

-   narýsuje přímku, pozná 

  vzájemnou polohu přímek 

  v rovině, vyznačí průsečík

  přímek, označí bod, který leží na

  přímce a mimo přímku, rozezná 

  čtverec a obdélník

 

-   rýsování přímek

-   vzájemná poloha přímek v rovině

-   průsečík přímek

-   bod, ležící na a mimo přímku

-   čtverec a obdélník

 

OSV/1

Vv

 

 

-   porovnává velikost útvarů, měří a 

  odhaduje délku úsečky

 

-   rozlišuje jednotky délky kilometr,  

  metr, decimetr, centimetr,

  milimetr

 

 

-   jednotky délky

-   základní převody

-   vytváření představy o velikosti

  jednotek na základě činností

 

OSV/1

Vv

 

 

 

-   rozezná a modeluje jednoduché 

  souměrné útvary v rovině

 

-   nakreslí čtverec a obdélník do 

  čtvercové sítě a volně na papír

 

 

 

-    souměrné útvary v prostoru

-    modelování geometrických útvarů

 

OSV/1

Vv

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode