Tělesná výchova

26.08.2013 17:07

Předmět: Tělesná výchova

Ročník: 1.-3.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

 

-spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá příležitosti

 

-   dovede se samostatně převléct do cvičebního úboru a umýt se

 

-   cvičební úbor, obuv do tělocvičny a na ven

-   osobní hygiena

 

osobnostní a sociální výchova

- osobnostní rozvoj-           

                            psychohygiena

 

- uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorách školy

 

-  zná zásady správného sezení, držení těla ve stoji, správné dýchání

 

-   dechová, průpravná, kompenzační, relaxační, psychomotorická cvičení

 

čtení, psaní, ostatní vyučované předměty

osobnostní výchova a sociální výchova

- osobnostní rozvoj-

                             psychohygiena

 

-reaguje na základní pokyny a povely v osvojované činnosti a její organizaci

 

-   napodobí předváděné cviky

 

-   rozcvička, zahřátí, protažení, uklidnění organizmu, příprava organizmu před cvičením

 

- spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích

 

-   zná některé pohybové hry a je schopen je hrát se spolužáky i mimo TV

 

-   pohybové hry, hry s netradičními pomůckami

 

osobnostní a sociální výchova

- osobnostní rozvoj-

             sebepoznání a sebepojetí

 

 

Turistika

 

  •  

 

-   zvládne techniku chůze a je schopen se zúčastnit turistického výletu nebo vycházky

 

-   chůze v terénu - vycházka

 

prvouka

 

-   zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení

 

-   seznámí se s předmětem TV, tělocvičnou, hernami ve škole a venkovními prostory, určenými pro výuku pohybových činností

 

-   prohlídka tělocvičny, heren, malým hřištěm u školy a velkým hřištěm s doskočištěm

 

prvouka

 

 

Atletika

 

 

 

-   ví, že běhy, skoky a hody jsou nejvhodnějšími a přirozenými činnostmi

 

-   motivovaný běh – 150 m

-   běh prokládaný chůzí – 300 m    -   rychlý běh – 50 m

-   hod míčkem z místa

-   skok do dálky – odraz z pásma

 

osobnostní výchova

- osobnostní rozvoj-

             sebepoznání a sebepojetí

 

 

 

 

Gymnastika

 

 

-  

 

-   zvládne kotoul s dopomocí, přejde s dopomocí po lavičce a kladince

 

-    kotoul

-    přeskok

-    chůze po lavičce – kladince s dopomocí

 

osobnostní a sociální výchova v

-osobnostní rozvoj-

sebepoznání a sebepojetí

 

 

     

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode