Tělesná výchova

26.08.2013 17:19

Předmět:  Tělesná výchova

Ročník: 4.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Žák:

Žák:

 

 

 

-   podílí se na realizaci pohybového režimu, uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své obratnosti

 

-   chápe, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu, rozvoji srdce, kostí, svalů a plic

-   uvědomuje si nutnost aktivně pohybovat alespoň dvě hodiny denně a snaží se o to

-   dovede prožívat cvičení a soustředit se na přesné a správné provedení pohybu

-   vytyčí a plní si  své individuální cíle ve spolupráci s učitelem

 

 

-   cvičení průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá

 

hudební výchova

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj - psychohygiena

 

-   zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením

 

-   snaží se o správné držení těla

-   zná správný způsob zvedání zátěže

-   rozvíjí rychlost, vytrvalost, sílu, pohyblivost

-   zlepšuje koordinaci pohybu

 

-   pod vedením učitele

-   správné držení těla

-   správné zvedání zátěže

-   rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu

 

hudební výchova

pracovní činnosti

 

GYMNASTIKA

-   zvládne kotoul vpřed s dopomocí

-   zvládne kotoul vzad s dopomocí

-   zvládne roznožku přes kozu s dopomocí

-   v rámci svých možností zvládá přeskok přes kozu-skrčku na nářadí odpovídající výšky

-   zvládne přeskok přes švihadlo libovolným způsobem na výkon

-   vyšplhá o tyči

 

-   průpravná cvičení, cvičení s náčiním, cvičení na nářadí

-   přeskoky přes švihadlo,

-   akrobacie

-   přeskok přes kozu – roznožka s dopomocí

-   přeskok přes kozu-skrčka s dopomocí

-   náskok na bednu do dřepu

-   šplh o tyči

 

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj-

        sebepoznání a sebepojetí

4/2

RYTMIKA

-   uvědomuje si, že cvičení s hudbou má své zdravotní a relaxační účinky na organismus

-   snaží se samostatně o estetické držení těla

-   zvládne jednoduché tance

-   dovede pohybem vyjadřovat výrazně rytmický a melodický doprovod

 

-   kondiční cvičení s hudbou nebo s rytmickým doprovodem

-   estetické držení těla a základy estetického pohybu

-   nácvik jednoduchého tance

-   vyjádření pohybem rytmická a melodický doprovod

 

hudební výchova

osobnostní výchova a sociální výchova

osobnostní rozvoj-

                                 kreativita

sociální rozvoj-

              kooperace a kompetice

 

ATLETIKA

-   zlepšuje svoje individuální cíle

-   zvládne organizaci při TV

-   dovede upravit doskočiště

-   připraví start běhu a vydá pokyny pro start

 

-   rychlý běh 60 m

-   motivovaný vytrvalý běh 300m

-   skok do dálky

-   hod míčkem

 

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj-

         sebepoznání a sebepojetí

 

PLAVÁNÍ

 

-   základní plavecká výuka

-   plavecký výcvik

 

OS + SV-os.roz.-sebepozn.a sebepojetí

  •  

BRUSLENÍ A LYŽOVÁNÍ

-   uvědomuje si význam pobytu v zimní krajině pro zdraví

-   zná zásady přivolání pomoci

-   ošetří drobná poranění

 

-   hry na sněhu a ledu

(bruslařský a lyžařský výcvik dle podmínek školy a zájmu dětí)

 

přírodověda

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí

sociální rozvoj - kooperace a kompetice

 

-   zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových her

POHYBOVÉ HRY A NETRADIČNÍ POHYBOVÉ ČINNOSTI

-pohybově vyjádří bytost, zvíře, tvar, náladu

-dovede samostatně vytvářet pohybové hry, nebo varianty známých her

 

-   pohybové hry a netradiční pohybové činnosti

-   hry s jednoduchými pravidly

-   honičky, soutěživé hry, psychomotorické hry, relaxační cvičení, apod

 

hudební výchova

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj-kreativita

sociální rozvoj- kooperace

 

  • 4/3

Sportovní hry

-zvládá vzhledem ke svým předpokladům konkrétní hry se zjednodušenými pravidly

-využívá získané dovednosti i v činnosti mimo školu

-zaznamená výsledek utkání

-uplatňuje zásady fair play ve hře

-správně manipuluje s míčem, pálkou, hokejkou a jiným herním náčiním

 

-   floorball

-   přehazovaná

-   vybíjená

-   fotbal

-   košíková

-   stolní tenis

 

matematika

přírodověda

osobnostní a sociální výchova     osobnostní rozvoj - kreativita

sociální rozvoj - kooperace                        

 

-   uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí, adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka

 

-   komunikuje s ostatními spolužáky a domlouvat se na spolupráci

-   zná pravidla hygieny a bezpečnosti

-   adekvátně reaguje na úraz kamaráda

-   správně a bezpečně uloží používané nářadí

 

-   komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost

-   pravidla hygieny a bezpečnosti, organizace,

-   reakce na úraz kamaráda, bezpečnost při práci s náčiním a nářadím a jeho ukládání

-   beseda se zdravotní sestrou

 

přírodověda

pracovní činnosti

osobnostní a sociální výchova

osobnostní rozvoj - kreativita

sociální rozvoj -  kooperace

 

 

 

-   jedná v duchu fair play, dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje, respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví

 

-   zná zásady fair play

-   dodržuje pravidla her a soutěží

-   rozpozná přestupky a  adekvátně reaguje

-   respektuje  slabší jedince a opačné pohlaví, snaží se být ohleduplný

-   zná olympijské hry – jejich poslání, ideály a symboly

 

-   zásady fair play

-   pravidla her a soutěží

-   asertivní chování a slušné vystupování

-   ohleduplnost vůči opačnému pohlaví a slabším spolužákům

-   olympijské hry – poslání, ideály a symboly

 

osobnostní výchova a sociální

výchova

osobnostní rozvoj –          seberegulace

sebeorganizace

sociální rozvoj - kooperace

 4/4

TURISTIKA

-   ví, že turistika a pobyt v přírodě je vhodná celodenní, víkendová a prázdninová činnost

-   vhodně se chová v dopravních prostředcích

-   zvládá základy jízdy na kole a chování v silničním provozu jako chodec (cyklista)

-   zvládá základní pohyb v mítně náročném terénu (v různém období roku) se zátěží

-   dovede se s pomocí učitele orientovat v mapě

-   chová se ohleduplně k přírodě

-   zná základy táboření

 

-   turistické vycházky

-   turistické výlety

-   přeprava v hromadných dopravních prostředcích

-   jízda na kole

-   dopravní předpisy pro chodce a cyklistu

-   orientace v mapě

-   ekologické chování, ochrana přírody

-   pravidla chování turisty v přírodě

 

dopravní výchova

přírodověda

vlastivěda

environmentální výchova: vztah člověka k prostředí

 

-   používá při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení

 

-   sestaví rozcvičku a aplikuje ji po dohodě s učitelem v hodině TV

-   cvičí i podle popisu cvičení nebo jednoduchého nákresu

-   zná základní tělocvičné názvosloví osvojované činnosti

 

-   rozcvička, vedení rozcvičky a předcvičování spolužákům

-   cvičení podle popisu nebo jednoduchého nákresu

-   tělocvičné názvosloví

 

výtvarná výchova

 

 

 

 

 

 

Kontakt

ZŠ Olešná

skola@olesna.cz

Olešná 54
Pelhřimov
39301

ID datové schránky: p9jmfzb

ZŠ: 725 596 413
MŠ: 725 596 412
jídelna: 565 325 366

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode